Vaše 2% venujete deťom

S vašou podporou dokážeme sprostredkovať náš výchovný program, zmysluplné aktivity, skvelé zážitky, priateľstvá a pozitívne hodnoty tisíckam detí a mladých ľudí.

Veľmi si vážime vašu pomoc a úprimne vám ďakujeme.


Ak ste sa rozhodli, že nám chcete venovať 2% zo svojich daní, môžete tak urobiť jedným z nasledovných spôsobov:

 • podporiť národnú organizáciu Slovenský skauting
 • alebo podporiť konkrétne skautské skupiny (zbory), pôsobiace na lokálnej úrovni, možno priamo vo Vašom okolí.


Postup na poukázanie 2% alebo 3% pre zamestnancov, ktorým daňové priznanie zhotoví zamestnávateľ

Do 15.2.2017 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si zistite dátum zaplatenia dane a vypočítajte:
 • 2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
 • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia.

Stiahnite si Vyhlásenie a vpíšte údaje ústredia alebo konkrétneho zbor a sumu Vašich 2 alebo 3%.  

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky
 • Do kolónky ROK sa píše 2016
 • Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska 
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. 
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne. (pozor, niektoré skautské zbory SID majú)


Postup na poukázanie 2 alebo 3 % pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Ak chcete venovať 2% našej organizácii, výška Vašich 2% musí byť minimálne 3 €.

Ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a doložíte Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali, môžete Slovenskému skautingu poukázať až 3% z dane.

Vypočítajte si: 

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2014 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Vpíšte údaje o našej organizácii: 

Názov

Slovenský skauting

Sídlo

Mokrohájska cesta 6, 841 04  Bratislava 

Právna forma

občianske združenie 

IČO

00598721 

V prípade, ak chcete podporiť konkrétny skautský zbor, použite jeho údaje.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (najneskôr do 31.3.2017) na Váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a do tohto termínu aj zaplaťte daň z príjmov.

Potvrdenie o dobrovoľníckej práci je prilohou Daňového priznania.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
 • Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu (Slovenský skauting nemá pridelené SID číslo, avšak niektoré skautské zbory áno)  


Postup na poukázanie 1 % (resp. 2 %) pre právnické osoby

V prípade, že ste sa ako firma rozhodli venovať nám 2 % z Vaších daní, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa musí byť 8 €.

Vypočítajte si vaše 1 % (resp. 2 %) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech jedného prijímateľa.

Kedy môžete venovať 1 % a kedy 2 %

Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť priamo našej organizácii), tak môže poukázať iba 1 % z dane - v takomto prípade vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť priamo našej organizácii), tak môže poukázať 2 % z dane - v takomto prípade vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky) - VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (resp. 2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. V tejto časti uveďte údaje o našej organizácii: 

Názov

Slovenský skauting

Sídlo

Mokrohájska cesta 6, 841 04  Bratislava 

Právna forma

občianske združenie 

IČO

00598721 

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. - tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

V prípade otázok alebo problémov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na 0948310100,  02/44640154, alebo prostredníctvom e-mailu na ustredie@skauting.sk.download  Súbory na stiahnutie

Potvrdenie o zaplatení dane
Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia
Prázdne Vyhlásenie

Povedali o nás

Eva Siracká, prezidentka Ligy proti rakovine

Skauti a skautky sú našimi spoľahlivými pomocníkmi počas Dňa narcisov. Som na nich hrdá aj preto, že ja sama som bola a stále sa cítim byť skautkou.

Skauting v číslach

500 000 000

Skauting počas svojej storočnej existencie obohatil život 500 miliónov detí, mladých i dospelých na celom svete.

Zaujímavosti

1 907 skautov a priaznivcov sa v máji 2002 spojilo živou reťazou – pochytaní za ruky oblapili Spišský hrad a zapísali sa do Guinnessovej knihy rekordov.

Zdieľanie