Podpora dospelých v skautingu

Zabehanie

Veľkou pomocou je samotné začlenenie sa do skautského zboru - zúčastňovanie sa na akciách, pomáhanie pri organizácii výprav a podujatí či spolupodieľanie sa na rozhodovaní na zborových a oddielových radách. Tu môže každý skauting zažiť a včleniť sa do spoločenstva ľudí, ktorí majú podobné hodnoty a zmýšľanie.

Vzdelanie

Zbory zvyknú podporovať svojich dospelých vodcov nielen odpustením vlastných poplatkov, ale aj preplatením časti ich nákladov na kurzy a lesné školy. Počas roka je možnosť zúčastniť sa na rôznych kurzoch organizovaných oblastnou a národnou úrovňou.

Základný tréning

Najdôležitejší je Základný tréning, na ktorom sa účastníci oboznámia so základmi skautingu, jeho fungovaním na Slovensku, ale aj s možnosťami programu pre skautský oddiel. Tento kurz je kľúčový najmä pre nových vodcov a dospelých, ktorí chcú v budúcnosti viesť skautský oddiel.

Kurz pre vodcov oddielov

Na celoslovenskej úrovni každoročne organizujeme 10 - 17-dňové kurzy pre vzdelávanie a osobné napredovanie dospelých, tzv. vodcovské lesné školy. Sú určené všetkým, ktorí pracujú s deťmi. Aby mohol viesť deti, musí absolvovať všetky bloky, pozostávajúce zo zdravovedy, pedagogiky, psychológie dieťaťa, organizačnej a tímovej práce, právnych predpisov, zásad bezpečnosti, tvorby programu, ale aj programy, ktoré ich naučia lepšie komunikovať, vyjadriť svoj názor, vytvárať tím, viesť a motivovať ľudí, riešiť krízové situácie, realizovať projekty a množstvo ďalších zručností potrebných pre prácu v skautingu i mimo neho.

Vodcovské sympózium

Vodcovské sympózium je vzdelávací program určený pre 100 lídrov skautských oddielov z celého Slovenska, ktorí pracujú s deťmi, vychovávajú tím radcov svojho oddielu, vedú tímy oddielových rád, pripravujú celoročný program pre členov svojho oddielu a organizujú skautské letné tábory v prírode. Je to  predovšetkým odmena za ich prácu v skautingu a motiváciu pre ich ďalšiu činnosť.

Sympózium je otvorené fórum pre výmenu dobrých skúseností, inšpirácie a nápadov. Účastníci si môžu vybrať z desiatok ponúkaných aktivít, hier, workshopov, seminárov, prednášok a kolokvií tie, ktoré ich zaujímajú a ktoré potrebujú a podľa toho si zostavia svoj program podujatia.

Špecializované kurzy

Slovenský skauting ponúka tiež víkendové kurzy so špecifickým zameraním, ktoré pomáhajú dospelým dobrovoľníkom vykonávať ich funkciu vodcu zboru, fundraisera, tvorcu programu, hospodára či účtovníka -kurz účtovníctva, prvej pomoci, projektového manažmentu, tvorby programu, motivácie ľudí, vytvárania tímov, stratégie tímov, manažmentu MVO, PR a komunikácie, Imidžu, reklamy a prezentovania sa...

Okrem toho sú k dispozícii aj zahraničné kurzy, pracovné stáže a vzdelávacie pobyty, určené pre dobrovoľníkov pracujúcich na na oblastnej a celoslovenskej úrovni.

Poradenstvo

Veľkou výhodou skautingu je, že sa v ňom stretávajú ľudia rôznych záujmov, profesií a odborností, ktorí poskytujú svoje know-how dobrovoľníkom pri príprave programu a vedení oddielu či zboru - formouporadenstva, konzultácií, výmeny skúseností a vzdelávacích kurzov.

Skauting úzko spolupracuje s odborníkmi z oblasti pedagogiky a psychológie, manažmentu, public relations, hospodárenia a účtovníctva, projektového manažmentu, riadenia a vedenia ľudí či kreatívnych techník.

Časopis Médium

Každý vodca oddielu i vodca zboru dostáva zdarma časopis Médium/Skautské zvesti. Je to tiež časopis určený pre všetkých radcov, starších skautov i roverov, ktorí si ho môžu predplatiť. Nachádzajú v ňom všetky dôležité oficiálne informácie Slovenského skautingu, ponuky a oznamy o kurzoch, lesných školách, akciách, inzeráty a pod. Veľká časť časopisu sa venuje burze nápadov, inšpirácii pre činnosť oddielov, ukážkam z činnosti druhých, zážitkom z akcií, dáva priestor pre polemiku, reakcie na udalosti, pedagogiku a vzdelávanie, poradňu...

Príručky

Pre dobrovoľníkov v Slovenskom skautingu vydávame príručky a publikácie, zamerané na tvoprbu, dramaturgiu a organizáciu programu, manažment a vedenie svojich tímov, metodiku výchovného programu pre všetky vekové skupiny v Slovenskom skautingu ai. Presný zoznam publikácií je v Skautskom obchode Totem.

Povedali o nás

Václav Havel, štátnik, dramtik a spisovateľ

Rád spomínam na dobu, keď som ešte so svojím skautským oddielom tiež splavoval rieky a prežíval podobné dobrodružstvá ako vy. Viem, čo všetko pre vás skauting znamená a radujem sa z toho, že jeho myšlienky sú stále aktuálne a oslovujú mladých ľudí. Cez pestrý program, ktorý skauting ponúka, získavate dobré návyky pre život v spoločnosti a svojou ďalšou činnosťou jej preukazujete nezištnú službu. Naša krajina takých občanov potrebuje.

Skauting v číslach

1907

1. augusta 1907 sa začal na ostrove Brownsea vo Veľkej Británii prvý skautský tábor. V tento deň sa začala písať história svetového skautského hnutia.

Zaujímavosti

Od roku 2000 sa skauting teší medzi rómskymi chlapcami a dievčatami popularite. Dnes sa do skautingu zapája 500 mladých Rómov. Absolvujú výchovný program zameraný na osobný rozvoj, pomáhajú v komunitných centrách a realizujú projekty na zvýšenie zamestnateľnosti Rómov.

Zdieľanie