Základné princípy SLSK

Základné princípy SLSK

 • povinnosť voči Bohu,
 • povinnosť voči iným,
 • povinnosť voči sebe.

Základné princípy sú vyjadrené v sľube a zákone a v dennom príkaze dobrého skutku.

Sľuby

 • Včielky / vĺčatá skladajú nasledujúci sľub: 

Sľubujem, že sa s pomocou Božou vynasnažím dodržiavať zákon vĺčat / včielok a byť stále lepším / lepšou.

 • Skautky/skauti skladajú nasledujúci sľub:

Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti, pomáhať v každom čase svojim blížnym, dodržiavať skautský zákon.

 • Vodcovia a ostatní činovníci sú členmi SLSK, ktorí zložili skautský sľub a pri poverení funkciou naviac skladajú nasledujúci činovnícky sľub:

 Sľubujem na svoju česť,  že budem vychovávať zverené deti a mládež v duchu skautského zákona.

Zákony

Zákon vĺčat/včielok:

Vĺča/včielka

 • hovorí pravdu,  
 • pomáha druhým,
 • počúva,
 • stará sa o prírodu,
 • je priateľom.

Zákon skautov/skautiek (pre skautky v ženskom rode):

1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.

2. Skaut je verný a oddaný.

3. Skaut je osožný a pomáha iným.

4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.

5. Skaut je zdvorilý.

6. Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov.

7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.

8. Skaut je veselej mysle a rozvážny.

9. Skaut je sporivý a hospodárny.

10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.

Heslo

 • Heslo vĺčat a včielok je: Buď stále lepším/lepšou!
 • Heslo skautov/skautiek je: Buď pripravený/Buď pripravená!
 • Heslo roverov/roveriek a dospelých skautov a skautiek je: Slúžim!

Príkaz dňa

Každý deň dobrý skutok!

Duchovné zásady

 • Každý člen SLSK sa má snažiť hľadať zmysel a cieľ života v dosiahnutí vyšších duchovných a mravných hodnôt.
 • Každý člen SLSK má byť tolerantný k vierovyznaniu, záväzkom a presvedčeniu iných ľudí.

Vzťah k politickým otázkam

Členovia nesmú ovplyvňovať ani zapájať členov SLSK do akýchkoľvek záležitostí politického charakteru. Na schôdzach, zhromaždeniach alebo iných činnostiach, ktoré sa spájajú s jednotlivými politickými stranami alebo hnutiami, nesmú členovia vystupovať ako skauti, ani sa ich zúčastňovať v skautskej rovnošate.

Vzťah k vojenským otázkam

SLSK je nevojenskej povahy. Členovia nesmú v organizácii dostávať žiaden odborný vojenský technický výcvik.

Finančné zásady

Všetky finančné prostriedky získané SLSK sa musia použiť na rozvoj organizácie, dobročinné alebo charitatívne účely.

Vzťah k svetovým skautským organizáciám

 • Každý člen SLSK má súhlasiť a pridržiavať sa základných princípov svetových skautských organizácií WAGGGS a WOSM.
 • Každý člen SLSK má šíriť priateľstvo a podporovať spoluprácu medzi skautskými organizáciami, členmi svetových skautských hnutí.

 

/STANOVY SLSK/

Povedali o nás

Václav Havel, štátnik, dramtik a spisovateľ

Rád spomínam na dobu, keď som ešte so svojím skautským oddielom tiež splavoval rieky a prežíval podobné dobrodružstvá ako vy. Viem, čo všetko pre vás skauting znamená a radujem sa z toho, že jeho myšlienky sú stále aktuálne a oslovujú mladých ľudí. Cez pestrý program, ktorý skauting ponúka, získavate dobré návyky pre život v spoločnosti a svojou ďalšou činnosťou jej preukazujete nezištnú službu. Naša krajina takých občanov potrebuje.

Skauting v číslach

6 000

Patríme medzi výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Slovenský skauting má 6 000 chlapcov, dievčat a dospelých dobrovoľníkov v 120 mestách a obciach na Slovensku.

Zaujímavosti

V roku 2005 a 2006 sme zorganizovali najväčší dobrovoľnícky projekt v histórii Slovenska. 1 400 mladých ľudí z dvoch desiatok krajín pomáhalo kalamitou postihnutým Vysokým Tatrám a ich obyvateľom.

Zdieľanie