Oldskaut nositeľom vysokého štátneho vyznamenania

Pridané 09.02.2012

Oldskaut nositeľom vysokého štátneho vyznamenania .... a Bobríka mlčanlivosti

      Medzi štrnástimi občanmi, ktorých prezident Slovenskej republiky  3. januára 2012 

vyznamenal vysokými štátnymi vyznamenaniami, bol aj Prof. RNDr.Libor Ebringer, DrSc., dlhoročný vodca karloveských oldskautov a Karloveský richtár. Keďže vo svojej skromnosti

o tejto vysokej pocte ani  nikomu nepovedal, Karloveskí oldskauti  mu na svojom pravidelnom stretnutí v pondelok 6.februára 2012 odovzdali brezovú medailu „Bobrík

mlčanlivosti“.

 

    Karloveskí oldskauti sa už dlhé roky pravidelne schádzajú prvý pondelok v mesiaci  v klubovni a tretiu sobotu v mesiaci idú spoločne na výpravu do prírody -  najčastejšie sú to malebné zákutia Malých Karpát. Spoločne vystúpili aj na obranu Kráľovej hory na protestnom zhromaždení 24.novembra 2011 pred budovou  Magistrátu hl. m. SR Bratislavy.

Na svojom stretnutí 6. februára blahoželali svojmu vodcovi k udeleniu vysokého štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra II.triedy. V ďalšej časti stretnutia vzdali česť minútou ticha svojmu zosnulému priateľovi Eduardovi Güntherovi, dorasteneckému majstrovi Československej Rad Ľudovíta Štúra II. triedyrepubliky v boxe v bantamovej váhe. Potom si pozreli prezentáciu z odovzdávania štátnych vyznamenaní v prezidentskom paláci, ako aj zo svojho splavovania Moravy a v priateľských rozhovoroch sa venovali spomienkam na život v niekdajšej Karlovej Vsi a rodinným väzbám.

       

Prof. RNDr. Libor Ebringer, DrSc. - nositeľ Radu Ľudovíta Štúra II. triedy 

Prof. Ebringer

    Profesor Ebringer sa narodil 3. februára 1931 v Karlovej Vsi. Svoje vzdelávanie začal na Ľudovej škole v Karlovej Vsi, pokračoval na gymnáziu v Bratislave a potom na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Lásku k prírode nasával pravdepodobne už s materským mliekom a neskôr ju rozvíjal najprv v rodnej Karlovej Vsi, v Malých Karpatoch, na našom krásnom  Slovensku, ale aj v ďalekej Brazílii.

  

Vodcom skautského oddielu sa stal v r. 1948 a zotrval v tejto pozícii až dodnes, hoci jeho vtedajšie vĺčatá už dorástli na oldskautov, užívajúcich zaslúžený dôchodok. Pravidelne sa s nimi stretáva prvý pondelok v klubovni aj tretiu sobotu na výprave do prírody. Zo študenta mikrobiológie, ktorý bol vodcom skautského tábora v r. 1949 v Terchovej a v r. 1950 v Rudne nad Hronom, sa postupne stal uznávaný odborník, ktorý pôsobil ako docent a neskôr ako profesor na svojej Alma mater a pritom sa aktívne podieľal na organizovaní významných svetových podujatí vo svojom odbore 

O jeho vedecko-výskumnej práci v oblasti antimutagénnych látok, o antiprotozoovom antibiotiku Trypacidin, o preparáte Enterococcus, aj oblátkových rezoch „Dr. Ebi“ sme už písali. J e ho srdcovou záležitosťou sa stala a doteraz aj zostala pravá slovenská bryndza, vyrobená z nepasterizovaného ovčieho mlieka.

 

      Výsledky jeho tvorivej práce, celoživotné dielo v mikrobiológii a vo funkcii vysokoškolského pedagóga ocenil okrem množstva iných aj primátor Bratislavy 15.apríla 2011  udelením  Ceny primátora roku 2011“. Rada oldskautov ocenila jeho prácu k životnému jubileu Ďakovným listom a Karloveskí oldskauti mu vlastnoručne vyrobili a odovzdali „Brezovú medailu“. Začiatkom tohto roku ocenil jeho prácu prezident republiky udelením vysokého štátneho vyznamenania  Rad Ľudovíta Štúra II.triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti mikrobiológie.

     Karloveskí oldskauti a všetci Karlovešťania úprimne blahoželajú svoju rodákovi, vodcovi a richtárovi a želajú mu dobré zdravie  a hodnotné, zmysluplné a prospešné zúročenie dosiahnutých výsledkov v radostnej pohode.

                                                                                                                         Vojto Tóth

 

Povedali o nás

Peter Murár, vysokoškolský pedagóg

V minulosti som si v skautingu plnil svoje sny po dobrodružstve. Neskôr mi dal príležitosť osobnostne a vedomostne rásť. Pri príprave skautských akcií som získaval dobré organizačné zručnosti. A svoje skúsenosti skautského inštruktora teraz úročím ako učiteľ na vysokej škole. Za najväčší prínos však považujem skutočných priateľov, ktorých som spoznal na skautských akciách. Viaže ma s nimi puto, ktoré bežný človek iba ťažko dokáže pochopiť. Považujem to za veľký prínos skautingu.

Skauting v číslach

500 000 000

Skauting počas svojej storočnej existencie obohatil život 500 miliónov detí, mladých i dospelých na celom svete.

Zaujímavosti

Pred ďalšou deštrukciou sa snažíme zachrániť 8 hradov na západnom a 5 hradov na východnom Slovensku. Sprístupňujeme ich a robíme atraktívne pre domácich a zahraničných návštevníkov.

Zdieľanie