Deň sesterstva 2014 - Spoločne meníme svet

Pridané 19.02.2014

Deň sesterstva 2014

Aj napriek tomu, že sa dostupnosť vzdelania výrazne zlepšila, stále je na svete okolo 250 miliónov detí v školskom veku, ktoré nevedia čítať, písať a počítať a to bez ohľadu na to či do školy chodia alebo nie. V staršej kategórii je situácia lepšia, ale aj tak 123 miliónov 15-24 ročných taktiež nevie čítať ani písať. Je smutnou pravdou, že 61% z nich sú mladé ženy.

Táto situácia sa musí zmeniť a práve preto bola vybraná Spojenými národmi ako jeden z rozvojových cielov tisícročia a WAGGGS ich následne vybral ako tému Dňa sesterstva 2014.

Cieľom je dokončenie základného vzdelania všetkými deťmi na svete ( z originálu : « Achieve universal primary education »). Škola je prostredím, ktoré nás naučí základným zručnostiam, ktoré sú nevyhnutné pre život v dnešnej spoločnosti a vďaka ktorým získavame informácie pre našu budúcnosť. Avšak škola nie je jediným prostredím, v ktorom sa môžeme učiť. Ďalšou možnosťou je neformálne vzdelávanie, ktoré ponúka napríklad skauting.

Pre WAGGGS, ktorého hlavným cieľom je umožniť dievčatám a mladým ženám sa plne rozvinúť a stať sa zodpovednými občanmi sveta, je neformálne vzdelávanie a učenie sa základným nástrojom pre všestranný rozvoj schopností a zručností. Skauting ponúka deťom a mladým ľuďom možnosť rozvinúť ich sebavedomie, naučiť sa rozhodovať, viesť a získať schopnosti potrebné pre ich život a prácu.

Cieľom tohtoročného Dňa sesterstva je okrem oslavy celosvetového priateľstva a sesterstva tiež priblíženie významu základného vzdelania pre budúcnosť našho sveta všetkým skautkám a skautom. Materiál prináša okrem základných informácií tiež návrhy aktivít na družinovky, oddielovky alebo oslavu Dňa sesterstva.

 

Originálny materiál v anglickom jazyku je dostupný na adrese:     

http://www.worldthinkingday.org/en/grab/24779/1/activity-pack-2014-final.pdf

Ďalšie informácie možno získať na stránkach Spojených národov :

http://www.un.org/millenniumgoals/education.shtml

 

Neexistuje efektívnejší rozvojový nástroj než vzdelávenie dievčat.

( Kofi A. Annann)

Medzi základné ľudské práva patrí právo na vzdelanie. Je základom pre boj za ľudskú dôstojnosť a slobodu. Spoločenstvo spojených národov presadzuje, aby sa základné vzdelanie stalo povinné pre všetkých a aby bolo bezplatnné.

KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA KVALITNÉ VZDELANIE

Kvalitné školy a učitelia sú kľúčové preto, aby sa žiakom dobre učilo a aby sa ich znalosti a zručnosti zlepšovali. To, že deti navštevujú školu ešte neznamená, že sa naučia čítať, písať a počítať. Preto, aby sa táto situácia zlepšila je potrebné neustále vylepšovať a upravovať vzdelávací systém tak, aby zodpovedal nárokom, ktoré sú spoločnosťou kladené na mladých ľudí. Každé dievča i chlapec majú mať rovnakú možnosť naučiť sa všetky zručnosti, ktoré budú potrebovať pre svoj život.

 

AKTIVITY

 1.     Dobrá a zlá škola

Cieľová skupina : vĺčatá a včielky

Rozdelte deti do dvoch skupín a každej dajte veľký papier, farbičky či fixky. Jedna skupina dostane za úlohu nakresliť dobrú školu a druhá tú zlú. Každá skupina by mala zachytiť čo najviac vecí, ktoré robia zo školy miesto vhodné alebo naopak nevhodné na učenie. Potom ako obrázky dokončia (15-20 minút) si obrázky vymenia a hľadajú všetky dobré či zlé veci, ktoré druhá skupinka nakreslila. Keď prácu dokončia, je čas pozrieť sa a zhodnotiť odvedenú prácu. Každá skupinka predstaví čo na obrázku objavila a porovná, či sa protikladná vec nachádza na druhom obrázku. Cieľom diskusie je zhodnúť sa na tom ako by mala vyzerať škola, kde sa všetkým dobre učí a baví ich to.

 2.     Čo si myslíš ?

Cieľová skupina : všetci

V miestnosti označte jednu stenu nápisom « SÚHLASÍM » a náprotivnú nápisom « NESÚHLASÍM ». Všetci hráči sa postavia do prostriedku miestnosti a potom prečítajte jedno z nižšie uvedených prehlásení. Hráči sa podľa toho či súhlasia alebo nesúhlasia presunú k jednej alebo druhej stene. Miera ich (ne)súhlasu môže byť vyjadrená vzdialenosťou od stien. napr. « skôr nesúhlasím » stojí na polceste medzi stredom miestnosti a stenou. Po každej otázke sa spýtajte jedného alebo niekoľkých hráčov prečo sa tak rozhodli. Dajte slovo každej názorovo odlišnej skupine a taktiež im dajte príležitosť zmeniť ich názor na základe vypočutých argumentov.

Zoznam prehlásení :

 • Chodím rád/a do školy.
 • Škola/vzdelanie je dôležité.
 • Neposlušné deti majú byť potrestané.
 • Škola má byť zadarmo pre každého.
 • Pani učiteľka má vždy pravdu.
 • Naučím sa viac mimo školu než v škole.
 • Chodiť do školy má byť povinnosť.
 • V škole má byť zábava.
 • ….

 

3.     Hra na učiteľa

Cieľová skupina : všetci

Učitelia sú dôležití, pretože pomáhajú študentom naučiť sa nové veci. Aké to ale je učiť ostatných niečo nové ? Vyberte z družiny jedného človeka, ktorý bude predstavovať učiteľa. Jeho úlohou je naučiť ostatných nejakú novú činnosť, napr. skladať origami, … Zvyšok skupiny sa správa ako typickí žiaci či študenti v škole. V pravidelných intervaloch hru zastavte a zhodnoťte ako sa učiteľovi darí, čo by ste zlepšili a na miesto učiteľa vyberte niekoho nového. Nový učiteľ má za úlohu všetky rady použiť a učenie podľa nich upraviť. Potom, čo hru dokončíte, zamyslite sa nad tým, čo bolo najťažšie, ktoré prístupy fungovali a ktoré nie a ako môžeme pomôcť učiteľom robiť ich prácu lepšie.

 4.     Abecedy

Cieľová skupina : všetci

Pozrite sa s deťmi (pomocou internetu), ako sa učia deti v iných častiach sveta ( ako čítajú, píšu, akú používajú abecedu). Skúste sa potom s nimi zahrať hry inšpirované svetovým centrom Sangam v Indii :

 • Moje meno v inom jazyku – naučte sa písať svoje meno v indickom jazyku Hindi, v azbuke alebo v hlaholike.
 • Aké som písmeno ? – Každému pripnite na chrbát jedno písmeno. Cieľom hráčov je zistiť aké písmeno je na ich chrbte tak, že budú hovoriť ostatným slová. Úlohou ostatných je odpovedať ÁNO alebo NIE podľa toho, či dané slovo obsahuje písmeno, ktoré má hráč pripnuté na chrbte alebo nie.
 • Pieseň o abecede – Rôzne krajiny majú pesničky, vďaka ktorým sa deti učia abecedu. Pohľadajte nejakú na internete a naučte sa ju.


5.     Môj deň bez

Cieľová skupina : skauti a skautky, roveri

Na svete žije 123 miliónov mladých ľudí a 774 miliónov dospelých, ktorí nevedia čítať alebo písať. Zamyslite sa nad tým, ktoré denné činnosti by ste bez týchto zručností nemohli vykonávať.

 

UČÍME SA PRE ŽIVOT

Učenie je nekonečný príbeh, vždy sa objavia nové a zaujímavé veci, ktoré sa môžeme naučiť. Svet okolo nás sa neustále mení a vďaka učeniu sa v ňom môžeme žiť život, ktorý chceme. Vďaka učeniu sa môžeme plne rozvinúť a uplatniť sa v spoločnosti, v ktorej žijeme.

 

AKTIVITY

 1.     Celoživotné vzdelávanie

Cieľová skupina : roveri, dospelí v skautingu

Preskúmajte svoje okolie a nájdite možnosti pre ďalšie mimoškolské vzdelanie v rôznych vekových kategóriách. Pre koho sú tieto kurzy určené, môžete sa ich zúčastniť? Vyberte si niektorý z nich a spolu s kamarátmi ho navštívte. Pozrite sa i na stránky univerzít, tie ponúkajú « Univerzitu tretieho veku » a zapojte do nich svojich starých rodičov.

 2.     Žijúca knižnica

Cieľová skupina : skauti a skautky, roveri, dospelí v skautingu

Existuje veľa spôsobov ako sa učiť, jedným z nich je zdieľanie skúseností. Oslovte ľudí zo svojho okolia, ktorí majú zaujímavú prácu, sú pre vás inšpiráciou alebo dosiahli veľký úspech. Pozvite ich na stretnutie nazvané « Žijúca knižnica » a zistite od nich ako využili to, čo sa v škole naučili, čo ďalšie sa ešte museli naučiť a ako to využili a využívajú vo svojom živote a práci. Pripravte si otázky, napr.:

 • Ako škola ovplyvnila váš život?
 • Aké ďalšie schopnosti potrebujete pre vykonávanie svojej práce?
 • Ktoré najdôležitejšie veci ste sa naučili v škole/ v práci?
 • Aký bol kľúčový moment v škole, ktorý ovplyvnil vašu budúcnosť?

 

3.     Rieka vzdelania

Cieľová skupina :skauti a skautky, roveri

Nájdite vo  svojom okolí niekoho s netradičnou cestou za jeho vzdelaním či kariérou. Napríklad niekoho, kto zásadne zmenil povolanie v určitom veku. Opýtajte sa na kľúčové momenty v jeho živote, aké problémy taká zmena priniesla, čo pomohlo vyriešiť tieto ťažkosti, etc.

Vzdelanie je ako rieka, ktorá tečie od svojho zdroja. Skúste takúto rieku stvárniť kresbou, obrazom, fotografiou alebo písaným textom. Napríklad kamene a polená môžu predstavovať ťažkosti, ktoré budete musieť na svojej ceste prekonať, etc. Neobmedzujte svoju fantáziu a na záver usporiadajte vernisáž.

 4.     Vzdelávanie bez bariér

Cieľová skupina : skauti a skautky, roveri

Nie každý má možnosť získať zo školy to najlepšie. Existuje veľa obmedzení a prekážok, ktoré vytvárajú nedostatky v našom vzdelaní a môžu tak nepríjemne ovplyvniť naše životy. Každý má mať možnosť chodiť do školy a preto je potrebné neustále hľadať prekážky, ktoré v tom niektorým z nás bráni a odstraňovať ich.

Vyrobte si kartičky s nasledovnými charakteristikami osôb:

 • Pochádzaš z chudobnej rodiny, máte toľko peňazí, že vystačia akurát na jedlo, pomáhaš zarábať peniaze.
 • Pochádzaš zo striktne náboženskej rodiny, je nemysliteľné, aby si sa hral a rozprával s ľuďmi opačného pohlavia.
 • Si na invalidnom vozíku. Si dieťa, čiže potrebuješ špeciálnu pozornosť, no nemáš peniaze na špeciálne vybavenie.
 • Pochádzaš z farmárskej rodiny. V každom náročnejšom období pomáhaš na poli. Zároveň si dobrý študent.
 • Mal si nehodu a máš problémy s kráčaním. Keďže máš fyzické postihnutie, učitelia to spájajú aj s mentálnym.
 • Máš problémy pochopiť učivo. Potrebuješ doučovanie, ale doma Ti nikto nepomáha s domácimi úlohami.
 • Tvoj otec je politický odporca. Tvoja rodina je dôkladne sledovaná. Všimol si si, že učitelia sa Ti snažia robiť v škole problémy.
 • Bývaš v krásnom dome s krásnou prírodou v bezprostrednom okolí neďaleko hlavného mesta. Obaja rodičia pracujú vo veľkej banke.
 • Máš veľkú rodinu a tráviš veľa času staraním sa o mladších súrodencov. Snažíš sa poriadne sa učiť, ale tvoji rodičia sú veľmi zaneprázdnení a tak nemáš veľa času.

Každému hráčovi dajte jednu kartičku. Každý hráč má za úlohu predstaviť popísanú postavu, ako vyzerá, prostredie, v ktorom žije, koľko má súrodencov, aké sú jeho koníčky a podobne. Potom ako sa každý stotožní so svojou postavou, začnite čítať situácie popísané nižšie. Pokiaľ daná situácia nepredstavuje pre postavu problém, urobí hráč krok vpred. Pokiaľ je ale situácia pre postavu výraznou prekážkou urobí krok vzad. Ukážeme si ako ďaleko sa môže daná postava vo svojom vzdelaní dostať. Po skončení hry sa porozprávajte o prekážkach, ktoré môžu brániť vo vzdelávaní.

Poznámka: Pred začatím hry nezabudnite upozorniť hráčov, že vo všetkých krajinách nie je zavedená povinná školská dochádzka. 

Situácie:

 • Škola požaduje poplatok (100€) na školské pomôcky a materiál.
 • Učitelia pomôžu len tým, ktorí sú najlepší, pretože si myslia, že ostatní sú hlúpi.
 • Škola sa rozhodla spojiť výuku pre chlapcov a dievčatá.
 • Škola je vzdialená 25km ďaleko a nechodí k nej žiaden autobus.
 • V škole sa nepodávajú obedy, každý si ho musí priniesť osobne.
 • Trieda sa nachádza na 3. Poschodí a v škole nie je výťah.
 • Učiteľ od vás chce pri plnení domácich úloh prácu s počítačom a internetom.
 • Ak tri krát neuspeješ na skúške, vyhodia Ťa zo školy.
 • Škola organizuje vzdelávací zájazd do susedného štátu.
 • Skúšky v škole prebiehajú počas žatvy.

 

5.     Učenie sa skautingom

Cieľová skupina : roveri

Skauting ponúka jedinečnú možnosť učiť sa v neformálnom prostredí, neštandardnými metódami a naučiť sa tak zručnostiam, ktoré sú rovnako dôležité ako čítanie, písanie a počítanie.

Rozdelte sa do dvojíc a porozprávajte sa o tom, čo ste sa na skautingu naučili, počas rozhovoru si nazabudnite zapísať hlavné body. Potom sa podeľte o svoje poznatky s ostatnými a následne ich skúste preložiť do « slovníka manažérov a personalistov », ktorí majú na starosti výber nových zamestnancov ( zhodnoťte svoje kompetencie).

 

KNIHA JE MÔJ KAMARÁT

Knižky sú nielen otravné texty, ktoré je nutné prečítať preto, aby sme zaplnili čitateľský denník, sú to dvere do iného sveta. Pri čítaní knižky sa každý ocitá v jedinečnom svete, ktorý patrí len tomu, kto knihu číta. Žiadny ďalší čitateľ nie je schopný do tohto sveta preniknúť, pretože jeho fantázia vytvorí jeho vlastný svet. Knižky a príbehy v nich ukryte sú tiež zdrojom nových informácií a slov, ktoré rozširujú naše znalosti a našu slovnú zásobu. Každý si môže vybrať zo širokej palety digitálnych, papierových či predčítaných kníh a v takmer kaťdej voľnej chvíli sa ponoriť do iného sveta.

AKTIVITy

 1.     Knižnica

Cieľová skupina : vĺčatá a včielky, skauti a skautky

Kontaktujte knižnicu vo vašom meste a požiadajte o exkurziu. Tety knihovníčk vás zoznámia s knihami, ktoré sa v knižnici nachádzajú i s tým ako knižnica funguje. Niektoré knižnice dokonca organizujú čitateľské večery pre deti.

 

Slovo na záver ...

Organizujete vo Vašom zbore, oddiele, či družine špeciálnu aktivitu spojenú s Dňom sesterstva? Máte svoje tradičné alebo netradičné oslavy? Chceli by ste sa pochváliť najlepšou z Vašich vychytávok? Inšpirovali ste sa a chcete niečo ku Dňu sesterstva spraviť, aj keď ešte neviete, čo to presne bude?

 Pošlite nám akékoľvek výtvory, či už spojené s navrhovanými aktivitami alebo vaše vlastné na international@skauting.sk. Tých najaktívnejších a najkreatívnejších odmena určite neminie.

 

Ďakujeme a tešíme sa !! 


Tento materiál pre vás pripravila Zahraničná rada SLSK. Dúfame, že vám bude prínosom v tvorbe programu na deň sesterstva 2014 i počas celého roka.

Slovenský skauting, o. z.

Mokrohájska cesta 6

841 04  Bratislava

international@skauting.sk

http://skauting.sk/skauti/zahranicie/

Povedali o nás

Peter Murár, vysokoškolský pedagóg

V minulosti som si v skautingu plnil svoje sny po dobrodružstve. Neskôr mi dal príležitosť osobnostne a vedomostne rásť. Pri príprave skautských akcií som získaval dobré organizačné zručnosti. A svoje skúsenosti skautského inštruktora teraz úročím ako učiteľ na vysokej škole. Za najväčší prínos však považujem skutočných priateľov, ktorých som spoznal na skautských akciách. Viaže ma s nimi puto, ktoré bežný človek iba ťažko dokáže pochopiť. Považujem to za veľký prínos skautingu.

Skauting v číslach

1 400

Ročne uskutočníme 1 000 jednodňových a ďalších 400 viacdňových podujatí, víkendových výprav, splavov či expedícií do zahraničia. Zúčastní sa ich 15 tisíc detí a mladých ľudí.

Zaujímavosti

Na celom svete je 38 miliónov skautiek a skautov a na mape sveta je len pár totalitných štátov, ktoré nie sú vyplnené skautskými farbami.

Zdieľanie