Vzdelávanie

Vzdelávanie je dôležitou súčasťou Slovenského skautingu (SLSK). Slúži predovšetkým na získanie potrebných vedomostí a zručností pre radcov a vodcov, ktorí pracujú s deťmi a mládežou, ale tiež na zlepšenie kvalifikácie členov Slovenské skautingu.

Vzdelávací systém Slovenského skautingu má 4 hierarchické stupne a samostatnú zložku voľných modulov.

1.stupeň skautského vzdelávania - Základný kurz a Radcovský kurz

  • Základný kurz: 

Poskytuje základné informácie o poslaní, princípoch a metóde skautingu, štruktúre organizácie, činnosti oddielu a právnej zodpovednosti.

  • Radcovský kurz: 

Mladí ľudia vo veku od 14 rokov môžu absolvovať Radcovský kurz. Ten ich pripraví na funkciu mladého lídra – družinového radcu, ktorý vedie skupinu 6 – 8 mladých rovesníkov (skautská družina). Cieľom Radcovského kurzu je poskytnúť radcom potrebné informácie a inšpiráciu pre ich činnosť s družinou. Radcovské kurzy pôsobia na zborovej, oblastnej a národnej úrovni.

2.stupeň skautského vzdelávania - Líderská rangerská škola

  • Líderská rangerská škola: 

Najnovším stupňom vzdelávania v Slovenskom skautingu je Líderská rangerská škola (LRŠ). Úlohou LRŠ je pripraviť nových lídrov na aktívnu prácu v oddiele. Naučiť ich používať výchovnú a  programovú ponuku v  oddielovom živote. Naučiť ich organizovať oddielové akcie a motivovať ich pre činnosť v oddiele. Jej absolventi by mali jednoduchšie nájsť svoje miesto pri pomoci v konkrétnom oddiele či zbore. Zároveň zistia, či je pre nich Vodcovská lesná škola nevyhnutným pokračovaním vzdelávania, alebo cesta, ktorou sa uberať nebudú.

3.stupeň skautského vzdelávania - Vodcovská lesná škola

  • Vodcovská lesná škola: 

Úlohou Vodcovskej lesnej školy  je pripraviť nových vodcov na vedenie oddielu a  naučiť ich aplikovať výchovný program. Je to tréning zameraný na výchovu a vzdelanie dospelých lídrov v Slovenskom skautingu. Vodcovská lesná škola obsahuje bloky pozostávajúce zo zdravovedy, pedagogiky, psychológie, organizačnej a tímovej práce, právnych predpisov, zásad bezpečnosti a i.

4.stupeň skautského vzdelávania - Gilwellská inštruktorská lesná škola (GILŠ)

  • Gilwellská Inštruktorská lesná škola - GILŠ:

Je najvyšším stupňom vzdelania v Slovenskom skautingu. Pripravuje členov Slovenského skautingu na vykonávanie najvyšších funkcií. Je určená všetkým aktívnym členom Slovenského skautingu, ktorí sa chcú venovať vzdelávaniu, stať sa inštruktorom, mať kvalifikáciu a ovplyvňovať smerovanie Slovenského skautingu .

+ Voľné vzdelávacie moduly 

Do vzdelávacieho systému Slovenského skautingu sú zaradené aj voľné vzdelávacie moduly. Sú to kurzy, školenia či semináre, ktoré umožňujú získať vedomosti a zručnosti nesúvisiace priamo so skautskou činnosťou alebo skautingom. Patria sem zahraničné, odborné a záujmové kurzy.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie