Vzdelávanie o krok ďalej

Kvalita vzdelávania

Priorita Splnená?

1. Stanoviť kritériá pre kvalitu a monitoring kvality Lesných škôl a oblastných vzdelávacích tímov a systematicky dbať na jeho dodržiavanie

 
-  vymedzenie zloženia tímov LŠ a Oblastných vzdelávacích tímov, t. j. pomer inštruktorov na asistentov...  
-  stanoviť úlohy pre LŠ, ktoré budú musieť plniť pred, počas a po skončení daného ročníka LŠ a na základe ktorých sa bude kontrolovať kvalita poskytovaného vzdelávania  
-  stanovenie predpokladov na odborných garantov tém prednášaných na LŠ či kurzoch  
   

2. Vypracovať profil absolventa LŠ a GILŠ a v tejto súvislosti stanoviť kritériá na uchádzača, minimálny rozsah prednášaných tém, jednotný evaluačný program po skončení vzdelávania, počínajúc projektom, cez príslušné skúšky až po získanie dekrétu, rozdelenie tém prednášaných na LŠ do okruhov a určenie min. časovej dotácie na jednotlivé témy

 
-  spracovanie profilu absolventa LŠ a GILŠ, teda čo by mal po ich absolvovaní ovládať  
-  na základe toho vypracovať evaluačný program (skúšobné otázky vodcovských skúšok, kritériá vodcovského a inštruktorského projektu, hodnotenie projektov, priebeh vodcovských skúšok)  
-  určenie minimálneho okruhu tém, prednášaných na LŠ a GILŠ spolu s ich časovou dotáciou (vychádzať z profilu absolventa)  
-  upraviť kritériá na uchádzača o LŠ či GILŠ (napr. vek, doterajšie skúsenosti, iné predpoklady...)  
   

3. Vypracovať kritéria minimálnych štandardov odborných kurzov realizovaných na národnej či oblastnej úrovni

 
-  stanovenie minimálnych kritérií obsahovej stránky odborných, kurzov organizovaných na národnej či oblastnej úrovni  
-  stanoviť úlohy pre LŠ a Oblastné vzdelávacie tímy, ktoré budú musieť plniť pred, počas a po skončení konkrétneho kurzu a na základe ktorých sa bude kontrolovať kvalita poskytovaného vzdelávania  
-  vymedziť predpoklady na garantov týchto kurzov  
 
 

4. Vytvorenie fungujúcej RpD


-  menovať konkrétnych ľudí z radov aktívnych inštruktorov, ktorí budú tvoriť RpD  
-  pravidelne 1-2 x ročne uskutočniť spoločné stretnutie s vodcami LŠ, na ktorých riešiť aktuálne potreby vzdelávania SLSK  
-  min. 1 x ročne uskutočniť širšie stretnutie inštruktorov SLSK podieľajúcich sa vzdelávaní, náplňou ktorých má byť diskusia o potrebách vzdelávania, jeho stratégii, navrhovanie riešení, pracovné skupiny...  
-  pripraviť a udržiavať aktuálnu databázu inštruktorov SLSK  
   

5. Dať vzdelávaniu SLSK pridanú hodnotu napr. akreditácia, budovať povedomie kvality kurzov SLSK aj mimo organizáciu a aj cestou ponuky vzdelávacích podujatí iným organizáciám financovať vzdelávanie dobrovoľníkov SLSK

 
-  dosiahnuť, aby všetky národné LŠ získali postupne akreditáciu Ministerstva školstva SR a v čo najväčšej miere aj odborné kurzy SLSK  
-  ponúkať odborné kurzy aj mimo SLSK a budovať tak kredit kvality nášho vzdelávania, či získavať dodatočné zdroje financovania  
   

6. Motivovať inštruktorov k osobnému rastu a rastu kvality LŠ

 
-  vytvoriť podmienky na ďalší rast inštruktorov (napr. preplácanie kurzov), či stanovenie podmienok pre garantov prednášaných tém vo forme časového obmedzenia ich garancie  
-  vypracovať systém hodnotenia kvality LŠ či Oblastných vzdelávacích teamov, a podnecovať, motivovať LŠ k rastu kvality vzdelávania  
   

7. Snažiť sa o čo najväčšiu finančnú nezávislosť LŠ a ich organizačnú stabilitu

 
-  vypracovať štandardy či smernice zostavovania rozpočtu LŠ, určenie pravidiel čerpania rozpočtu  
-  motivovať LŠ k získavaniu dodatočných zdrojov financovania vzdelávania, napr. zamestnanecké projekty, kurzy pre iné organizácie...  
   

8. Dopracovať OP SLSK tak, aby smeroval k zvyšovaniu kvality vzdelávania členov SLSK

 
-  zosúladiť OP SLSK s vyššie uvedenými pracovnými úlohami  
-  odstrániť z OP prežitky a zbytočnosti, ktoré neprispievajú k efektívnemu fungovaniu vzdelávania (napr. Rada inštruktorov, SULŠ)  

 

Vzdelávanie šité na mieru

Priorita Splnená?

1. Organizovať kurzy odrážajúce potreby organizácie, vychádzajúc zo strategického plánu SLSK, resp. potreby oblastí a zborov (napr. aj kurz Divé husy, účtovníctvo, magnet...) a špeciálne nadstavby po ukončení LŠ napr. pre vodcov vĺčat, roverov...

 
-  každoročne pri priebežnom hodnotení strategického plánu vytypovať kurzy, ktoré by organizácia potrebovala pri plnení úloh strategického plánu  
-  v spolupráci s oblasťami a zbormi ponúknuť kurzy odrážajúce ich potreby  
-  zefektívniť komunikáciu medzi národnou úrovňou a oblastnými inštruktormi (zbormi) a oblastnými inštruktormi a zbormi, na zistenie potrieb vo vzdelávaní oblastí a zborov, na základe čoho potom ponúkať kurzy  
   

2. Zorganizovanie aspoň jednej GILŠ

 
-  zostaviť metodiku zostavenie tímu GILŠ  
-  určiť systém organizovania GILŠ  
   

3. Vyhlásiť aspoň jeden e-learnigový program

 
-  spracovať pilotný projekt nejakého e-learnigového programu (napr. projektový manažment) pre potreby SLSK a uviesť ho do praxe  
-  vyhodnotiť jeho úspešnosť a základe výsledkov rozhodnúť o pokračovaní v projekte e-learningu  
   

4. Rozbehnúť program Mladí lídri

 
-  nájsť programového manažéra tohto projektu + strategického partnera (financovanie) projektu  
-  spropagovať v organizácii projekt Mladí lídri  
-  vytvoriť pre program dodatočné motivačné faktory, napr. zapracovať ho do výchovného programu pre roverov  
-  spropagovať projekt Mladí lídri mimo organizácie a nájsť pre tento projekt silných partnerov (nadácie, podniky, iné organizácie...)  
   

5. Dopracovať OP SLSK stanovením úloh a náplne činnosti skautských oblastí, oblastných inštruktorov, zborov a zborových činovníkov v priorite vzdelávania

 
-  vypracovať a začleniť do OP úlohy pre Oblasti resp. pre Oblastného inštruktora súvisiace so vzdelávaním (napr. komunikácia so zbormi, zisťovanie ich potrieb na vzdelávanie, vytváranie podmienok na realizáciu kurzov...)  
-  vypracovať a začleniť do OP úlohy pre zbory a zborových vodcov súvisiace so vzdelávaním (napr. komunikácia s oblasťou, zisťovanie potrieb na vzdelávanie činovníkov zborov, dbanie aby činovníci mali príslušné vzdelanie a pod.) a zároveň dôslednejšie dbať na plnenie týchto kritérií  

 

Starostlivosť o dobrovoľníkov

Priorita Splnená?

1. Zachytenie odborníkov v rámci skautingu a využitie ich skúseností, odborných vedomostí na kurzy v SLSK (napr. kurz prvej pomoci – záchranársky, vodácky program, ...) a zapojiť tak inštruktorov „na voľnej nohe“ do vzdelávania SLSK

 
-  jasne si pomenovať príčiny viacročného poklesu členskej základne  
-  zadefinovať si najčastejšie problémy + možné návrhy na riešenia  
   

2. Zachytenie odborníkov v rámci skautingu a využitie ich skúseností, odborných vedomostí na kurzy v SLSK (napr. kurz prvej pomoci – záchranársky, vodácky program, ...) a zapojiť tak inštruktorov „na voľnej nohe“ do vzdelávania SLSK

 
   

3. Podpora dostupnosti materiálov (príručky, zoznam ponúkaných kurzov, zoznam garantov inštruktorov, kontakt na lesné školy, tútori roverskej cesty, zbierka drobničiek ) na webe

 
   

4. Odstraňovať demotivačné faktory v práci dobrovoľníkov, nie sa len neustále orientovať na motiváciu

 
-  zisťovať demotivačné faktory v činnosti SLSK a hľadať možnosti ich odstránenia  
   

5. Ponúkať vodcom možnosť účasti na zahraničných seminároch, školeniach či stretnutiach

 
   

6. Vytvorenie ocenenia aj pre vodcov (napr. „najlepší vodca“)

 
   

7. Dopracovať OP SLSK (alebo vypracovaním metodických pokynov formou uznesenia Náčelníctva) stanovením úloh a náplne činnosti skautských oblastí a zborov pri starostlivosti o dobrovoľníkov

 
-  vypracovať a začleniť do OP úlohy pre Oblasti súvisiace so starostlivosťou o dobrovoľníkov (napr. komunikácia so zbormi, zisťovanie ich potrieb, vytváranie motivačných podmienok...)  
-  vypracovať a začleniť do OP úlohy pre zbory súvisiace so starostlivosťou o dobrovoľníkov (napr. komunikácia s oblasťou, zisťovanie potrieb činovníkov zborov, motivovanie činovníkov, odovzdávanie týchto informácií vyšším úrovniam a pod.)  
-  poskytnúť vodcom zborov, oblastí vzdelávacie podujatie (v rámci implementačnej fázy) zamerané na praktické príklady ako motivovať, pracovať s dobrovoľníkmi, výmenu skúseností...

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie