Stabilné a transparentné financie

Efektívnosť

Priorita Splnená?

1. Zbaviť sa predsudku, že dobrovoľníkom je ospravedlnená nekvalita a nedochvíľnosť

 
-  zverejňovať viac propagačných a informačných článokov v Skautských zvestiach  
-  urobiť informačnú kampaň zameranú na vysvetlenie pozitív tohto prístupu  
-  rovnako zrealizovať informačnú kampaň o možnosti vedenie účtovníctva a zníženia byrokracie medzi zborovými vodcami a administrátormi  
-  v prípade, že nižšia zložka do 3 mesiacov nevykoná nápravu v oblasti nekvalitne a netransparentne vedeného účtovníctva, bude mu vedenie účtovníctva odobrané  
   

2. Podporovať len fungujúce zložky (zbory a oblasti)

 
-  finančné prostriedky poskytovať len tým nižším zložkám, ktoré reálne vykazujú činnosť a vedia si zohnať na svoju činnosť aj iné finančné zdroje  
-  zbaviť sa predsudku, že národná úroveň musí finančne podporovať všetky nižšie zložky  
   

3. Klásť maximálny dôraz na efektívne hospodárenie, zabraňovať zbytočným výdavkom

 
-  zaviesť jasné a transparentné pravidlá pre tvorbu a kontrolu rozpočtu na národnej úrovni  
-  rovnako zaviesť pravidlá na žiadosti o 10 % z voľných zdrojov a z grantových kôl  

 

Transparentnosť

Priorita Splnená?

1. Každoročne vykonať audit účtovníctva a finančného hospodárenia SLSK

 
-  finančný audit každoročne vykoná autorizovaná spoločnosť mimo SLSK  
   

2. Zaviesť povinnosť zverejniť hospodárenie nižších zložiek a akcií z celoštátnym záberom (lesné školy, národné jamboree, jednotlivé rady a pod.)

 
-  hospodárenie bude zverejňované v Skautských zvestiach a tiež na www.skauting.sk  
   

3. Vyhlásiť aspoň jeden e-learnigový program

 
-  spracovať pilotný projekt nejakého e-learnigového programu (napr. projektový manažment) pre potreby SLSK a uviesť ho do praxe  
-  vyhodnotiť jeho úspešnosť a základe výsledkov rozhodnúť o pokračovaní v projekte e-learningu  
   

4. Sankcionovať netransparentnosť účtovníctva nižších zložiek aj národnej úrovne

 
   

5. Na podnet Revíznej rady alebo Ústredia odobrať vedenie účtovníctva nižšej zložky

 
   

6. Zvýšiť počet kontrol Revíznej rady

 
-  postupne sa bude zvyšovať počet kontrol vykonaných Revíznou radou až do stavu, kedy bude každá nižšia zložka skontrolovaná minimálne 1x za 4 roky, v prípade potreby častejšie  
-  v tejto súvislosti môže Revízna rada požiadať o pomoc aj pracovníkov Ústredie, resp. iných členov SLSK  
   

6. Stanoviť pravidlá pre nadobúdanie a disponovanie so skautským majetkom (hnuteľným aj nehnuteľným)

 
-  národná úroveň vypracuje internú smernicu pre správu nehnuteľného majetku vo vlastníctve SLSK, resp. jeho nižších zložiek  
-  medzi správcom skautskej nehnuteľnosti a národnou úrovňou SLSK bude podpísaná zmluva o výkone správcovstva  
-  národná úroveň bude mať vypracované interné smernice v súvislosti s nakladaním hmotného majetku  
-  na Ústredí bude zodpovedná osoba, ktorá bude riešiť zánik nižších zložiek, s prihliadnutím na vysporiadanie majetku  

 

Nezávislosť

Priorita Splnená?

1. Zostaviť viacročný finančný plán (na 3 roky), v ktorom bude zakotvená diverzifikácia príjmov na všetkých úrovniach organizácie

 
-  v súvislosti s diverzifikáciou príjmov rozmýšľať aj nad možnosťami rozbehnutia podnikateľskej činnosti (komerčné letné tábory organizované z národnej úrovne, grafické služby...)  
-  vypracovať projekt samofinancujúcich aktivít, prostredníctvom ktorých by vedela organizácia nielen získať finančné zdroje, ale aj ušetriť na nákladoch  
   

2. Vypracovať rozpočtové pravidlá organizácie

 
-  v roku 2014 bude max. dotácia z MŠ SR predstavovať 40 % príjmov zboru, oblasti
 
-  v roku 2014 bude najviac 30 % z dotácie MŠ SR použitých na náklady Ústredia  
-  v roku 2014 bude najmenej 30 % z dotácie MŠ SR použitých na regrantingovú schému pre nižšie zložky SLSK  
-  každoročne budovať finančnú rezervu vo výške min. 6.500 Eur, pričom v roku 2014 bude finančná základina SLSK predstavovať výšku 66.000 Eur  
   

3. Nadväzovať partnerstvá v neziskovom a ziskovom sektore

 
-  v neziskovom sektore nadväzovať partnerstvá v oblasti spolupráce na projektoch a lobbingu na MŠ SR  
-  každoročne nadviazať minimálne jedno nové partnerstvo s firmou z komerčného sektora a spoločne spolupracovať na konkrétnom projekte  
   

4. Podpora nižších zložiek

 
-  pravidelne v Skautských zvestiach a na www.skauting.sk informovať nižšie zložky o možných grantových výzvach  
-  nižším zložkám pomáhať pri písaní a kontrole predkladaných projektov zo strany Ústredia SLSK  
-  národná úroveň bude organizovať kurzy zamerané na písanie grantov a získavanie finančných prostriedkov pre nižšie zložky
-  národná úroveň vytvorí platformu pre diskusiu zborových ekonómov a zdieľanie vedomostí a aktuálnych informácií z oblasti financií  
-  národná úroveň bude finančne podporovať len strategické činnosti a aktivity v skautských oblastiach  

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie