Stabilné a transparentné financie

Efektívnosť

Priorita Splnená?

1. Zbaviť sa predsudku, že dobrovoľníkom je ospravedlnená nekvalita a nedochvíľnosť

 
-  zverejňovať viac propagačných a informačných článokov v Skautských zvestiach  
-  urobiť informačnú kampaň zameranú na vysvetlenie pozitív tohto prístupu  
-  rovnako zrealizovať informačnú kampaň o možnosti vedenie účtovníctva a zníženia byrokracie medzi zborovými vodcami a administrátormi  
-  v prípade, že nižšia zložka do 3 mesiacov nevykoná nápravu v oblasti nekvalitne a netransparentne vedeného účtovníctva, bude mu vedenie účtovníctva odobrané  
   

2. Podporovať len fungujúce zložky (zbory a oblasti)

 
-  finančné prostriedky poskytovať len tým nižším zložkám, ktoré reálne vykazujú činnosť a vedia si zohnať na svoju činnosť aj iné finančné zdroje  
-  zbaviť sa predsudku, že národná úroveň musí finančne podporovať všetky nižšie zložky  
   

3. Klásť maximálny dôraz na efektívne hospodárenie, zabraňovať zbytočným výdavkom

 
-  zaviesť jasné a transparentné pravidlá pre tvorbu a kontrolu rozpočtu na národnej úrovni  
-  rovnako zaviesť pravidlá na žiadosti o 10 % z voľných zdrojov a z grantových kôl  

 

Transparentnosť

Priorita Splnená?

1. Každoročne vykonať audit účtovníctva a finančného hospodárenia SLSK

 
-  finančný audit každoročne vykoná autorizovaná spoločnosť mimo SLSK  
   

2. Zaviesť povinnosť zverejniť hospodárenie nižších zložiek a akcií z celoštátnym záberom (lesné školy, národné jamboree, jednotlivé rady a pod.)

 
-  hospodárenie bude zverejňované v Skautských zvestiach a tiež na www.skauting.sk  
   

3. Vyhlásiť aspoň jeden e-learnigový program

 
-  spracovať pilotný projekt nejakého e-learnigového programu (napr. projektový manažment) pre potreby SLSK a uviesť ho do praxe  
-  vyhodnotiť jeho úspešnosť a základe výsledkov rozhodnúť o pokračovaní v projekte e-learningu  
   

4. Sankcionovať netransparentnosť účtovníctva nižších zložiek aj národnej úrovne

 
   

5. Na podnet Revíznej rady alebo Ústredia odobrať vedenie účtovníctva nižšej zložky

 
   

6. Zvýšiť počet kontrol Revíznej rady

 
-  postupne sa bude zvyšovať počet kontrol vykonaných Revíznou radou až do stavu, kedy bude každá nižšia zložka skontrolovaná minimálne 1x za 4 roky, v prípade potreby častejšie  
-  v tejto súvislosti môže Revízna rada požiadať o pomoc aj pracovníkov Ústredie, resp. iných členov SLSK  
   

6. Stanoviť pravidlá pre nadobúdanie a disponovanie so skautským majetkom (hnuteľným aj nehnuteľným)

 
-  národná úroveň vypracuje internú smernicu pre správu nehnuteľného majetku vo vlastníctve SLSK, resp. jeho nižších zložiek  
-  medzi správcom skautskej nehnuteľnosti a národnou úrovňou SLSK bude podpísaná zmluva o výkone správcovstva  
-  národná úroveň bude mať vypracované interné smernice v súvislosti s nakladaním hmotného majetku  
-  na Ústredí bude zodpovedná osoba, ktorá bude riešiť zánik nižších zložiek, s prihliadnutím na vysporiadanie majetku  

 

Nezávislosť

Priorita Splnená?

1. Zostaviť viacročný finančný plán (na 3 roky), v ktorom bude zakotvená diverzifikácia príjmov na všetkých úrovniach organizácie

 
-  v súvislosti s diverzifikáciou príjmov rozmýšľať aj nad možnosťami rozbehnutia podnikateľskej činnosti (komerčné letné tábory organizované z národnej úrovne, grafické služby...)  
-  vypracovať projekt samofinancujúcich aktivít, prostredníctvom ktorých by vedela organizácia nielen získať finančné zdroje, ale aj ušetriť na nákladoch  
   

2. Vypracovať rozpočtové pravidlá organizácie

 
-  v roku 2014 bude max. dotácia z MŠ SR predstavovať 40 % príjmov zboru, oblasti
 
-  v roku 2014 bude najviac 30 % z dotácie MŠ SR použitých na náklady Ústredia  
-  v roku 2014 bude najmenej 30 % z dotácie MŠ SR použitých na regrantingovú schému pre nižšie zložky SLSK  
-  každoročne budovať finančnú rezervu vo výške min. 6.500 Eur, pričom v roku 2014 bude finančná základina SLSK predstavovať výšku 66.000 Eur  
   

3. Nadväzovať partnerstvá v neziskovom a ziskovom sektore

 
-  v neziskovom sektore nadväzovať partnerstvá v oblasti spolupráce na projektoch a lobbingu na MŠ SR  
-  každoročne nadviazať minimálne jedno nové partnerstvo s firmou z komerčného sektora a spoločne spolupracovať na konkrétnom projekte  
   

4. Podpora nižších zložiek

 
-  pravidelne v Skautských zvestiach a na www.skauting.sk informovať nižšie zložky o možných grantových výzvach  
-  nižším zložkám pomáhať pri písaní a kontrole predkladaných projektov zo strany Ústredia SLSK  
-  národná úroveň bude organizovať kurzy zamerané na písanie grantov a získavanie finančných prostriedkov pre nižšie zložky
-  národná úroveň vytvorí platformu pre diskusiu zborových ekonómov a zdieľanie vedomostí a aktuálnych informácií z oblasti financií  
-  národná úroveň bude finančne podporovať len strategické činnosti a aktivity v skautských oblastiach  

Anketa

Deň so skautskou šatkou sa už blíži. Zúčastníš sa?


Jasné, že áno. Je to super a 24. apríla sa už neviem dočkať!
 
363
Áno, idem do toho prvý krát, tak som zvedavý aké to bude.
 
133
Ešte nie som rozhodnutý, ale rozhodne to znie dobre!
 
107
Nie, je to nuda! A šatku mi aj tak na tábore zjedli myši.
 
105
Radšej nie. Nechcem, aby ľudia okolo vedeli, že som skaut.
 
99

Spolu hlasov: 807

Zdieľanie