Program beží o život

Revízia a oživenie výchovného programu

Priorita Splnená?

1. Dokončiť revíziu výchovného programu pre vĺčatá a včielky a pripraviť nové prvky najmä v oblasti výziev a odboriek

 
-  do konca roka 2010 ukončiť vývoj nového vlčiacko-včielkárskeho programu  
-  prípraviť symbolický rámec pre včielky a vodných skautov ako alternatívu k už existujúcemu programu (tento program vydať vo forme pdf)  
-  prepracovať odborky pre vĺčatá a včielky (viac ich prispôsobiť súčasnej dobe)  
   

2. Spustiť a ukončiť proces prepracovania a úpravy výchovného programu pre skautov

 
-  komplexne prepracovať druhý stupeň (Stúpanie na vrchol) a v nevyhnutnej forme upraviť aj prvý stupeň (Neznáma krajina)  
-  vypracovať príručku, resp. manuál pre radcov a vodcov „Ako pracovať so skautským chodníkom“  
-  na lesných školách a radcovských kurzoch učiť vodcov pracovať s programovými príručkami a brožúrami  
-  upraviť výchovný program tak, aby viac vychádzal v ústrety skautom, ktorí vstúpia do organizácie starší  
   

3. Podporovať v činnosti roverské skupiny, vychovávať roverských lídrov a propagovať rozmer služby v roveringu

 
-  vyslať nový impulz pre Roverskú cestu a pas, zdôrazňovať rozmer Služby  
-  zorganizovať ROVERMOOT 2011  
-  podporovať roverské aktivity formou kurzov (SMREK) a pracovných materiálov (napr. Burza nápadov pre roverov)  
-  vydať príručku „Ako začať rovering“ – sumár námetov a nápadov na roverskú činnosť  

 

Pestrý, zaujímavý a bezpečný program

Priorita Splnená?

1. Z národnej úrovne chceme inšpirovať vodcov a radcov, vytvárať priestor pre výmeny skúseností a dobrých nápadov pre program

 
-  podporovať výmeny skúseností a partnerstvo medzi oddielmi  
-  pripraviť nové praktické kurzy (táborový špeciál, herný špeciál) pre oživenie programu, ale aj vzdelávacej ponuky  
-  podporovať pestrosť programu cez časopisy a príručky, napr. vydať nové knihy s hrami  
   

2. Zanalyzovať dáta z hodnotenia kvality z rokov 2005 – 2010 a zorganizovať Konferenciu o kvalite a od roku 2011 pokračovať s Hodnotením kvality v novej podobe

 
   

3. Podporovať radcov a družiny ako hlavný článok skautskej výchovy a pilier dobrých oddielov

 
-  podporovať radcov formou príručiek, časopisov, webstránok a kurzov  
-  pokračovať v propragovaní dobrých družín aj súťažou Družina roka  
-  obsahovo skvalitniť weby priamo určené pre radcov a vodcov a vytvoriť on-line programový automat  
   

4. Vypracovať bezpečnostné štandardy a smernice pre skautské podujatia a zvyšovať povedomie a informovanosť o bezpečnostných štandardoch

 

 

Akcie a kampane

Priorita Splnená?

1. Zorganizovať Stredoeurópske Jamboree 2012 spojením s podujatím AQUA a zabezpečiť, aby bolo samofinancovateľné (zároveň však prístupné) a pre menší počet ľudí

 
   

2. Zvážiť možnosť zorganizovania slovenského jamboree pre vĺčatá a včielky (niečo na spôsob Radcovského fóra, kde by však boli celé družiny spolu s radcami)

 
   

3. Každoročne spustiť v organizácii celoročnú kampaň, ktorá bude vždy zameraná na konkrétnu tému (a v jej duchu sa budú niesť všetky aktivity), napr.: skautské hodnoty a princípy; radcovia a družiny; dobrovoľníci

 
   

4. Koordinovať oslavy 100-ročnice skautingu na Slovensku

 

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie