Efektívne k silnej a stabilnej organizácii

Zlepšovať personalistiku na všetkých úrovniach organizácie

Priorita Splnená?

1. Zaviesť systém podpory vysokoškolských študentov, ktorí odchádzajú študovať do miest mimo svojho skautského zboru - ponúkať im možnosti ďalšieho angažovania sa v skautingu

 
-  urobiť databázu študentov VŠ študujúcich mimo svojho mesta  
-  v spolupráci s konkrétnymi zbormi vo vysokoškolských mestách pripraviť ponuku na zapojenie sa študentov do konkrétnych projektov a pomáhať im sa adaptovať v novom prostredí  
-  VŠ študentov z BA zapájať do projektov na národnej úrovni a do činnosti Ústredia  
-  podporovať rozvoj vysokoškolského roveringu v rámci veľkých univerzitných miest (Bratislava, Košice, Prešov, Nitra, Trnava, Žilina, Banská Bystrica)  
-  pripraviť nápady na činnosť vysokoškolských roverských kmeňov  
-  zobrať si pozitívny príklad z Českého Junáka  
-  zapájať do činnosti na regionálnej a národnej úrovni nových dobrovoľníkov  
   

2. Pripraviť kampaň na znovuzapojenie sa bývalých členov do skautingu

 
-  zorganizovať kampaň, ktorá bude ponúkať rôzne možnosti znovuzapojenia sa bývalých členov do činnosti skautingu  
-  v tejto súvislosti urobiť prieskum potrieb jednotlivých skautských zborov  
-  rozpracovať formu čestného členstva, určitých benefitov pre bývalých členov, osobitný oddiel pre neaktívnych členov „na voľnej nohe“  
   

3. Prepracovať systém benefitov pre činnovníkov v skautingu (viac benefitov pre radcov a vodcov)

 
-  vymyslieť nové benefity pre vodcov, ktorí pracujú v skautingu (časopis, vzdelávanie, zľavy, motivačné akcie...)  
-  urobiť informačnú kampaň v tejto súvislosti  
 
 

4. Motivovať ľudí k tomu, aby si vychovávali svojich nástupcov


-  upraviť Organizačný poriadok tak, aby dochádzalo k obmenám na poste vodcu oddielu, vodcu zboru a vodcu oblasti  
-  vytvoriť adaptačný proces na začleňovanie nových dobrovoľníkov  
-  ponúknuť priamu podporu zborom, v ktorých dochádza k odchodu dobrovoľníkov  

 

Efektívna organizácia

Priorita Splnená?

1. Zadefinovať minimálne štandardy a kritéria, ktoré by mali spĺňať skautské oblasti a prepojiť to so systémom ich financovania

 
-  národná úroveň v spolupráci so skautskými oblasťami zadefinuje minimálne kritéria kvality, ktoré bude musieť oblasť spĺňať  
-  každoročne sa bude hodnotniť napĺňanie plánu aktivít jednotlivých skautských oblastí  
-  nefunkčné skautské oblasti budú zrušené  
-  činnosť v neexistujúcich skautských oblastiach bude koordinovať Ústredie  
   

2. Národná úroveň bude v spolupráci so zástupcami skautských oblastí hľadať možnosti na zefektívnenie činnosti skautských oblastí a ich financovanie

 
-  skautské oblasti budú každoročne predkladať plán činnosti a detailný rozpočet podložený komentárom  
   

3. Vykonať organizačný a procesný audit a zastabilizovať Ústredie po personálnej a organizačnej stránke

 
-  v spolupráci s odbornou firmou bude vykonaný audit Ústredia, prostredníctvom ktorého budú odstránené neefektívne činnosti  
-  bude stanovený minimány počet zamestnancov  
-  bude stanovená jasná a detailná pracovná náplň  
-  budú stanovené oblasti zodpovednosti  
-  budú stanovené kritéria hodnotenia a odmeňovania zamestnancov  
   

4. Chrániť si svoje know – how

 
-  vymyslieť systém ochrany vlastného know – how a chrániť si ho pred „vykrádaním“ zo strany iných organizácií a neskautov  
-  snažiť sa získať na svoju stranu rôzne malé skautské organizácie pôsobiace na území SR  

 

Zavádzať do organizácie efektívnejšie procesy

Priorita Splnená?

1. Zaviesť systém na kontrolu napĺňania Strategického plánu

 
-  bude určený zodpovedný koordinátor za napĺňanie Strategického plánu  
-  na www.skauting.sk budú zverejnené konkrétne ciele SP a ich sledovanie  
-  2x do roka (vždy polročne) bude členská základňa oboznámená s napĺňaním SP  
   

2. Zrealizovať audit efektívnosti všetkých činností a odstrániť nefungujúce články, činnosti, aktivity a výdavky (predovšetkým na národnej a regionálnej úrovni) + zaviesť odporúčania pre miestnu úroveň

 
-  prostredníctvom odbornej organizácie bude zorganizovaný audit fungovania všetkých činností na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktorého výsledkom bude odstránenie všetkých neefektívnych činností a procesov  
   

3. Zaviesť efektívny systém komunikácie a zdieľania informácií z národnej úrovne smerom k nižším zložkám

 
-  zadefinovať si jasné kritéria zodpovednosti jednotlivých členov Náčelníctva, zamestnancov Ústredia, členov na regionálnej a miestnej úrovni  
-  národná úroveň vypracuje systém informovania, poskytovania a prúdenia informácií smerom k jednotlivým nižším zložkám, pričom sa bude prihliadať na možnosti konkrétnej nižšej zložky  
-  odbúravať neefektívne a nefungujúce komunikačné kanály  
-  zavádzať nové možnosti komunikácie (Facebook, skype, RSS...)  
   

4. Zefektívniť a znížiť byrokraciu (zľadiť termíny, odbremeniť zbory od nepotrebnej byrokracie...)

 
-  v súvislosti so znížením byrokratického zaťaženia nižších zložiek národná úroveň pripraví zosúladenie byrokratických termínov do max. 4 dátumov v roku  
-  Ústredie bude dbať na čo najnižší počet formulárov a tlačív, pričom ich počet neprekročí 10 ks ročne  
-  v maximálnej možnej miere riešiť byrokraciu na úrovni Ústredia, t. z., že nižšie zložky nebudú musieť vedieť o riešení tejto byrokracie  
   

5. Činnosti a procesy na národnej a regionálnej úrovni smerovať k maximálnej transparentnosti

 
-  v súvislosti so znižovaním nákladov a zvyšovaním efektívnosti riešiť všetky nákupy tovarov a služieb na národnú úroveň prostredníctvom transparentných výberových konaní  
-  v Skautských zvestiach a na www.skauting.sk zverejňovať plány činnosti a rozpočty skautských oblastí a národnej úrovne  
-  na Malom sneme budú zástupcovia nielen skautských oblastí, ale aj zborov  
-  na Malom sneme sa nebude rozhodovať len o rozpočte a regrantingovom systéme pre zbory a oblasti, ale predovšetkým sa budú riešiť strategické veci organizácie  
   

6. Pripraviť inštruktážne materiály na tému bezpečnosti pri skautskom programe a manuály pre riešenie krízových situácií

 
-  vytvoriť masívnu kampaň na dodržiavanie a zvýšenie bezpečnosti na skautských akciách  
-  do roku 2014 zabezpečiť, aby každý skautský vodca mal absolvovaný kurz prvej pomoci  
-  organizovať kurzy prvej pomoci s prihliadnutím na kvalitu a nie na cenu  
-  pripraviť krátke inštruktážne videá zameraná na bezpečnosť na skautských akciách  
-  aktualizovať Organizačný poriadok v súvislosti s bezpečnosťou na skautských akciách  
   

7. Národná úroveň sa bude vo väčšej miere zaujímať o problémy v nižších zložkách a aktívne sa bude zapájať do ich riešenia a poskytovania pomoci

 
-  Ústredie bude pravidelne zisťovať potreby a analyzovať problémy v jednotlivých nižších zložkách  
-  národná úroveň bude pravidelne poskytovať pridanú hodnotu a pomoc pre napĺňanie poslania skautského oddielu a zboru (napr. bude zabezpečovať rôzne metodické materiály, pomôcky...)  
-  zamestnanci Ústredia navštívia minimálne 1x do roka každý skautský zbor a budú osobne diskutovať o problémoch a potrebách

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie