Dotácia MŠ SR

Systém dotácie z MŠ SR pre zbory a oblasti

Dotácia z Ministerstva školstva SR

Podstatná časť príjmov Slovenského skautingu pochádza od MŠ SR. To prideľuje jednotlivým organizáciám (spadajúcim pod odbor detím a mládeže MŠ SR) body za počet registrovaných členov, vykázanú činnosť národnej úrovne, oblastí a zborov za predchádzajúci kalendárny rok ai.

Slovenský skauting podloží a vykáže svoju činnosť a počet členov. Svoje výsledky odovzdá ústredie za celú organizáciu na MŠ SR, ktoré ju skontroluje a na základe svojich stanovených podmienok finančnej podpory práce s deťmi a mládežou pridelí jednotlivým aktivitám a akciám SLSK body. Táto procedúra trvá niekoľko mesiacov. Akonáhle sú vyčlenené peniaze zo štátneho rozpočtu, MŠ SR ich rozdelí medzi jednotlivé organizácie, uchádzajúce sa o finančnú podporu. Na účet Slovenského skautingu prídu v máji - júni.

Regrantingový systém SLSK

Zbor, ktorý čerpá dotáciu z MŠ SR na svoju činnosť, je povinný splniť niekoľko kritérií, stanovených MŠ SR, ktoré uzná len riadne odadministrované aktivity = vykázanú činnosť.

MŠ SR pridelí SLSK body na základe vykázanej činnosti a podľa toho aj dotáciu v nasledujúcom kalendárnom roku. Tá príde na účet výkonnej zložky národnej úrovne Slovenského skautingu - na Ústredie SLSK. O tom, ako bude prerozdelená táto dotácia medzi zbory a oblasti (tzv. transfery nižším zložkám SLSK), rozhoduje každý rok v januári Finančná komisia SLSK. Tá pridelí jednotlivým aktivitám nižších zložiek body, podľa ktorých bude dotácia pre ten rok rozdelená. Tento postup tvorí základ regrantingového systému SLSK, ktorý prerozdeľuje peniaze z MŠ SR na svoju činnosť podľa svojich priorít.

Národná úroveň, akonáhle obdrží na účet dotáciu z MŠ SR pre ten-ktorý rok, podpíše s každým zborom (a oblasťou) zmluvu o pridelení dotácie a pošle jej na účet príslušný finančný obnos. Poskytnutú dotáciu je potrebné vyúčtovať a zdokladovať do októbra daného roku.

Vyúčtovanie dotácie MŠ SR (zbory a oblasti)

Všetkým zborovým a oblastným ekonómom prinášame malého pomocníka, ktorý odpovedá na časté otázky a pomôže vám vyvarovať sa najčastejších chýb vo vyúčtovaní.

Termín vyúčtovania dotácie z MŠ SR pre ten-ktorý zbor obsahuje zmluva o poskytnutí dotácie - všeobecne platí dátum 15.10.2013. Vyúčtovania zasielajte na Ústredie SLSK (všeobecne) alebo hlavnému administrátorovi vyúčtovania dotácie - Pavlovi Škvareninovi (podľa dohody medzi ním a zborom).

Použitie a vyúčtovanie dotácie

Dotáciu je možné použiť len na akcie, ktoré sú nahlásené do databázy MŠ SR Vivant na nákup tovarov alebo na prevádzkové náklady zboru (tzv. réžia).

1. K vyúčtovaniu akcie je potrebné doložiť nasledovné doklady:

 • prehľadnú tabuľku o úhradách platieb (Tab. 1)
 • rozpočet akcie (Tab. 2)
 • záverečnú správu z akcie
 • prezenčnú listinu
 • kompletné kópie zborových účtovných dokladov: kópie výdavkových pokladničných dokladov (ďalej VPD) a k nim pokladničných bločkov, ktoré ste dostali v obchode (kopírujte ich v poradí, v akom ich máte zapísané v Prehľade o úhradách platieb)

2. Dotáciu MŠ SR môžete okrem akcií použiť aj na nákup tovarov alebo úhradu prevádzkových nákladov (napr. energie v skautskej klubovni). V tomto prípade vám stačí pre vyúčtovanie dotácie zostaviť tabuľku Prehľad o úhradách platieb (Tab. 3). K tejto tabuľke doložiť kópie zborových VPD a bločkov z registračnej pokladne alebo faktúry o zaplatení energií a k nej zborový VPD a príjmový doklad od tej firmy, ktorej ste vykonali úhradu (v prípade, že faktúru uhrádzate v hotovosti).


Tab. 1 Prehľad o úhradách platieb

Dátum
zaúčtovania

Číslo dokladu
(v peňažnom
denníku)

Účel
použitia
Čiastka
v EUR

Z dotácie
MŠ SR
31.07.2013 VPD 90
Materiál -
tábor
550 300
31.07.2013 VBU 9
Úhrada FD
doprava
350 200
SPOLU     900 500

Tab. 2 Rozpočet - reálny (vychádzajte zo zaúčtovaných dokladov vo vašom účtovníctve)

Príjmy EUR Výdavky
EUR Z dotácie
MŠ SR
(EUR)

Dotácia MŠ SR
500 Ubytovanie
0
0
Účastnícke
poplatky
s kalkuláciou
1500
30 * 50
Strava 1600 0
Dotácia miest
a obcí
200
Tábornícke
a športové
potreby
550
300
Dary 0
Doprava
350
200
Nadácia
pre deti
Slovenska
500
Iný materiál
0 0
Vlastné zdroje
(napr. zbor)
0
Ostatné
služby
200
0
SPOLU 2700

2700
500Tab. 3 Prehľad o úhradách platieb

Dátum
zaúčtovania

Číslo dokladu
(v peňažnom
denníku)
Účel
použitia

Čiastka
v EUR

Z dotácie
MŠ SR
(EUR)

31.07.2013 VPD 86
Nájomné
za klubovňu
1200
1200
31.07.2013 VBU 9
Úhrada FD
doprava
350
200
31.07.2013 VPD 90
Materiál
550
300
04.08.2013 VPD 91
Literatúra
220
50
    SPOLU 2320
1750
Podmienky pre čerpanie dotácie z MŠ SR

Ako môžete použiť dotáciu v roku 2013

Dotáciu je aj naďalej možné použiť na úhradu výdavkov (okrem stravy), ktoré vynaložíte:

 • na činnosť detí a mládeže do 30 rokov veku vrátane,
 • na činnosť osôb, ktoré profesionálne alebo dobrovoľne pripravujú vyššie spomínané aktivity pre deti a mládež (napr. vodcovia a dospelí nad 30 rokov, ktorí robia vedúcich na tábore, kurzoch, víkendových podujatiach ai.),
 • na dobrovoľnícke aktivity pre mládež vo veku od 16 rokov,
 • pri organizovaní družinoviek, jednodňových a viacdňových podujatí (jednodňové výlety, víkendové podujatia ai.),
 • na vzdelávacie podujatia (motivačné kurzy, radcovské kurzy, kurzy 1. pomoci, lesné školy ai.),
 • informačné kampane zamerané na zvýšenie informovanosti verejnosti o činnosti Slovenského skautingu
 • na vydávanie časopisov a iných publikácií súvisiacich so skautskou činnosťou.

Pozor, dotáciu nie je možné použiť na samostatné akcie oddielov starších skautov a skautiek, resp. iných osôb vo veku nad 30 rokov!

Podmienky použitia dotácie

Aby ste mohli použiť dotáciu na vzdelávacie podujatie, je potrebné splniť tri základné podmienky:

 1. Podujatie musí byť nahlásené do databázy podujatí MŠ SR Vivant.
 2. Z podujatia musí byť vypracovaná kvalitná záverečná správa, ktorá obsahuje hlavičku, cieľ, popis podujatia (treba sa v ňom zamerať na priebeh samotných vzdelávacích aktivít) a zhodnotenie podujatia.
 3. Z podujatia musí byť vypracovaná prezenčná listina, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti a podpisy modrým perom.

Stiahnite si formulár záverečnej správy a prezenčnej listiny - alebo vám ho na požiadanie zašle ústredie.

Na čo sa zamerať

V záverečnej správe nie je podstatné, aké bolo počasie, či ste varili guláš alebo opekali klobásu. Dôležité je zamerať sa na podstatu, a tou je priebeh a výsledok vzdelávacieho podujatia a jeho aktivít - názov, priebeh, popis, zhodnotenie.

Koľko možno použiť z dotácie na osobu a deň

Z dotácie na stravu na podujatí môžeme použiť takú vysokú sumu, akú nám podľa pravidiel MŠ SR stanovuje Zákon o cestovných náhradách. Suma stravného sa odvíja od počtu hodín podujatia:

 1. Ak podujatie trvá v rozmedzí 5 - 12 hodín, je možné použiť dotáciu vo výške 4 EUR/osoba.
 2. Ak podujatie trvá v rozmedzí 12 - 18 hodín, je možné použiť dotáciu vo výške 6 EUR/osoba.
 3. Ak podujatie trvá v rozmedzí 18 -24 hodín, je možné použiť dotáciu vo výške 9,3 EUR/osoba.

Ak chcete použiť dotáciu na stravu, vždy si ešte pred akciou (a pred nákupom stravy) najskôr spočítajte počet hodín v danom dni, tie následne zatrieďte do jedného z troch časových intervalov a nakoniec príslušnú sadzu vynásobte počtom účastníkov.

Modelová situácia

158. zbor Horná Dolná organizoval radcovský kurz, na ktorom sa zúčastnilo 15 ľudí. Kurz začínal v piatok večer o 18.00 h a končil v nedeľu o 14.00 h. Použitie dotácie bude teda vyzerať nasledovne:

 • Piatok: priebeh od 18.00 do 24.00, čo je 6 hodín (t. j. interval 5 - 12 hodín = sadzba na osobu je 4 EUR)
 • Sobota: priebeh od 00.00 do 24.00, čo je 24 hodín (t. j. interval 18 - 24 hodín = sadzba na osobu je 9,3 EUR)
 • Nedeľa: priebeh od 00.00 do 14.00, teda 14 hodín (t. j. interval 12 - 18 hodín = sadza na osobu je 6 EUR)

Výpočet: na tomto radcovskom kurze môžeme použiť z dotácie MŠ SR na stravu pre 1 osobu max. 19,3 EUR (na celý víkend), čiže spolu 289,5 EUR.

Poradíme vám

Ak chcete použiť dotáciu na stravu (na vzdelávacie podujatie) alebo ak máte akékoľvek iné nejasnosti, ako a na čo použiť dotáciu MŠ SR, poradíme vám, obráťte sa na nás e-mailom: barok@skauting.sk.

Niekoľko najčastejších chýb pri vyúčtovaní dotáciE

Veľa zborov pri vyúčtovaní dotácie zabúda na niekoľko podstatných vecí, ktoré sú súčasťou vyúčtovania dotácie MŠ SR.

 • Základné pravidlo 1: Len všetky dokumenty (formuláre, tabuľky) tvoria kompletné vyúčtovanie. Všetky formuláre musia byť kompletne vyplnené.
 • Základné pravidlo 2: Každý výdavok musí byť vydokladovaný a zdokumentovaný. Ak ste niekomu niečo zaplatili a nemáte o tom doklad, takýto výdavok nemôžete dať do účtovníctva a nemôžete naň čerpať dotáciu MŠ SR.
 • Nezabúdajte, že vo vyúčtovaní nesmie chýbať tabuľka Prehľad o úhradách platieb alebo je neúplná (napr. chýbajú čísla dokladov. Najčastejšou chybou je to, že aj keď zbory túto tabuľku doložia, zabudnú na stĺpec výdavkov hradených „Z dotácie MŠ SR“. Tiež často zabúdajú do tabuľky uviesť čísla dokladov VPD alebo sa v tabuľke tento stĺpec nenachádza vôbec.
 • Ak bola dotácia použitá na akciu (napr. tábor), často chýba rozpočet akcie, záverečná správa a prezenčná listina. Všetky tieto dokumenty sú podstatnou náležitosťou pri vyúčtovaní dotácie.
 • Veľakrát sa stáva, že zašlete len skopírované bločky z registračnej pokladne. To však nie je kompletný účtovný doklad. Súčasťou vyúčtovania sú aj kópie zborových VPD a prehľadná tabuľka o úhradách platieb.
 • Ďalšou veľkou chybou je, že bločky a VPD sú skopírované krížom krážom, navzájom sa prekrývajú a často sú nečitateľné. Bločky musia byť okopírované tak, aby každý doklad bolo vidieť, nesmú sa prekrývať jeden cez druhý alebo vyčnievať mimo kópiu. Ideálne je usporiadanie: 1 VPD + 1 bloček (resp. príslušné bločky) = 1 papier. Tri VPD na jednej strane a 16 príslušných bločkov na ďalších 3 stranách bez ladu a skladu sú utrpením pre účtovníkov...
 • Kópie dokladov nie sú očíslované podľa peňažného denníka (napr. VPD 001, VBU 002). Každý doklad, ktorý dávate do vyúčtovania, musí byť očíslovaný a toto číslovanie sa musí zhodovať s číslovaním v peňažnom denníku, na doklade, i v tabuľke platieb. Veľakrát sa stane, že doklady nie sú číslované chronologicky (časovo - ako za sebou nasledovali). Niektorí zboroví účtovníci veselo číslujú doklady v poradí, ako ich chytia do ruky a nie podľa toho, ako doklady idú časovo po sebe. Napr. VPD z januára má vyššie číslo, ako VPD z februára.
 • Ak kupujete tovar v obchode, kde vám pri nákupe vydajú doklad z registračnej pokladne, tak k tomuto dokladu musíte ešte priložiť váš zborový VPD, na ktorom máte pečiatku zboru. Ak kupujete niečo na faktúru a faktúru platíte v hotovosti, musíte pri úhrade faktúry dostať príjmový pokladničný doklad (ďalej PPD) od predávajúceho a k tejto faktúre musíte doložiť ešte váš zborový VPD (ten preukazuje, že ste vyplatili peniaze zo zborovej pokladne). Ak uhrádzate faktúru z účtu, tak do vyúčtovania je potrebné doložiť kópiu faktúry a výpis z bankového účtu, na ktorom je zaúčtovaná daná úhrada faktúry.
 • Dotáciu MŠ SR nemôžete použiť na nákup služieb (účastnícke poplatky za kurzy) od Ústredia SLSK alebo na úhradu predplatného skautských časopisov. Je to z toho dôvodu, že na dané veci sa už raz dotácia čerpala a preto ich nemožno druhýkrát financovať z dotácie MŠ SR. Výnimkou sú sľubové odznaky, na ktoré môžete dotáciu použiť a takisto celý skautský tovar (knihy, košele, šatky, doplnky, nášivky), ktoré predáva Skautský obchod Totem (Totem, s. r. o.).
 • Pri vyúčtovaní dotácie sa skúste vyvarovať aj takých úhrad, ako sú napríklad platby orgánom verejnej správy (kolky za správne konania pri vybavovaní povolení, úhrady dane z nehnuteľností, dane...)
 • Ak chcete použiť dotáciu na nákup nejakého drahšieho tovaru, tak nezabúdajte, že z dotácie môžete uhradiť len predmety do maximálnej výšky 1700 EUR (vrátane DPH a všetkého príslušenstva, ktoré nemá samostatné využitie). Ak 1 kus tovaru presiahne nákupnú hodnotu 1700 EUR, je to nákup investičného majetku, na ktorý nie je možné použiť bežnú dotáciu z MŠ SR. (O investičných dotáciách sa informujte na Ú-SLSK.) To sa týka napríklad digitálneho fotoaparátu a pamäťovej karty. Ak kúpite naraz napríklad 10 ks podsád a 10 ks plachiet v celkovej hodnote cca 1700 EUR, tak v tomto prípade je to v poriadku, pretože cena jedného kompletného stanu nepresahuje sumu 1700 EUR.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie