2% na činnosť zborov a oblastí v roku 2019

Každoročne od septembra prichádza možnosť, kedy sa zbory a oblasti môžu začať registrovať na 2 %. Registráciu je potrebné vykonať na notárskom úrade v termíne od 1.9. do 15.12.2018. Odporúčame si to nenechávať na poslednú chvíľu, nakoľko sa môže stať, že vás notár tesne pred koncom termínu nevybaví. Resp. môžete naraziť na iné nepríjemnosti, napr. že nedostanete niektoré potvrdenie načas. 

Postup krokov pre zaregistrovanie sa do Zoznamu prijímateľov 2 % pre rok 2019

Štatutárny zástupca zboru alebo oblasti (vodca zboru/oblasti) alebo ním splnomocnená osoba pri registrácii ktorémukoľvek notárovi predloží:

  1. Rozhodnutie o registrácii, t. j. o založení organizácie s právnou subjektivitou, vrátane potvrdenia o pridelení IČO.
  2. Stanovy organizácie – niektorí notári žiadajú notársky overenú kópiu stanov. Po XVI. sneme dostali všetky zbory jednu notársky overenú kópiu Stanov. V prípade, ak ju z nejakého dôvodu už nemáte k dispozícii, treba požiadať Ústredie o zaslanie.
  3. Potvrdenie od Sociálnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že daná organizácia nemá nedoplatok na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie a na poistení v nezamestnanosti (Ak zbor/oblasť nemá pracovníkov v zamestnaneckom pomere, potrebujete od Sociálnej poisťovne získať potvrdenie o tom, že nie ste vedení v registri a tým vám ako zamestnávateľovi nevznikla odvodová povinnosť na nemocenskom a dôchodkovom poistení).
  4. Potvrdenie od príslušnej zdravotnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že organizácia nemá nedoplatok na poistnom na zdravotné postenie, a to od tej poisťovne, kde sú zamestnanci organizácie poistení. Ak sú niektorí zamestnanci poistení u jednej a niektorí zamestnanci u inej zdravotnej poisťovne, je potrebné získať potvrdenie u oboch poisťovní. Ak organizácia (zbor/oblasť) nemá zamestnancov, toto konkrétne potvrdenie nepredkladá.
  5. Potvrdenie banky o vedení zborového alebo oblastného účtu, na ktorý má byť podiel 2 % z dane poukázaný, nie staršie ako 30 dní. Predloženie výpisu z účtu nepostačuje.

POZOR: Ak ste v roku 2018získali z 2% viac ako 33000 €, mali ste povinnosť do 30 dní otvoriť špeciálny účet na 2 % a previesť tam financie z 2 %. V tomto prípade notárovi preukazujete už Potvrdenie o vedení tohto nového účtu!

Žiadne potvrdenie od daňového úradu nepotrebujete, nakoľko si vaše daňové povinnosti skontroluje priamo daňový úrad pri poukazovaní 2 % dane.

Notár formou notárskej zápisnice osvedčí predloženie týchto dokumentov a údaje o prijímateľovi bez zbytočného odkladu oznámi Komore notárov SR, ktorá vedie Centrálny register prijímateľov podielu zo zaplatenej dane. Zoznam prijímateľov je Notárska komora SR povinná zverejniť do 15. januára 2019.

Registrácia u notára stojí približne 55 €. Jeho konkrétna výška závisí od počtu overovaných listín a požadovaného počtu odpisov.

Organizácia sa v roku 2019môže uchádzať o 2 % z dane od fyzických osôb aj od právnických osôb. Zbor/oblasť sa registruje len raz (do jedného Zoznamu prijímateľov na daný rok), bez ohľadu na to, ktoré osoby budú oslovovať pre získanie 2 % z dane.

Registráciu je potrebné opakovať každoročne!

Bez ohľadu na to, či váš zbor/oblasť už bol alebo nebol v predchádzajúcich rokoch zaradený v Zozname prijímateľov.

Legislatíva 2 %

Fyzická osoba, je oprávnená vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania (živnostník) alebo vo vyhlásení predloženom správcovi dane do 30. apríla (zamestnanec), že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určenej právnickej osobe alebo že sa má prijímateľovi poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, ak ide o daňovníka, ktorý v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie. 

Ak chce právnická osoba (firma) darovať celé 2 % neziskovej organizácii, musí v zdaňovacom období (2017) alebo najneskôr v termíne na podanie daňového priznania (31.3.2018) venovať tomu istému zboru/oblasti dar z vlastných prostriedkov vo výške 0,5 % zaplatenej dane. Ak tak neurobí môže darovať len 1 % zo svojej dane.

Povinnosti PRijímateľa 2 %

Ak ste získali financie z 2 % za rok 2016, prišli Vám na účet v roku 2017 a musia sa minúť do konca nasledujúceho roku tj. 31.12.2018. 

V prípade, že Vám v jednom roku nabehlo z 2 % viac ako 3320 Eur máte povinnosť po skončení obdobia na minutie zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku. To znamená že ak ste prijali v roku 2016 viac ako 3320 Eur mali ste ich možnosť minúť do konca roka 2018 a najneskôr do konca mája 2019 musíte zverejniť použitie.  Túto povinnosť si však nenechávajte na poslednú chvíľu nakoľko registrácia, platba a zverejnenie trvajú nejaký čas takže by Vaša špecifikácia nemusela byť zverejnená, nesplnili by ste podmienku a ďalší rok by ste nemohli byť príjemcom 2 %.

Výdavky z 2 % by ste mali viesť v účtovníctve oddelene, resp. viesť analytiku (označenie výdavkov), aby bolo z účtovníctva jednoznačné, čo bolo hradené z 2 %.

POUŽiTIE 2 %

V zákone sú uvedené nasledovné účely použitia 2 %:

a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
b) podpora a rozvoj telesnej kultúry,
c) poskytovanie sociálnej pomoci,
d) zachovanie kultúrnych hodnôt,
e) podpora vzdelávania,
f) ochrana ľudských práv,
g) ochrana a tvorba životného prostredia,
h) veda a výskum,
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Viaceho týchto účelov je v súlade z bežnou skautskou činnosťou podľa stanov SLSK takže by Vás nemali obmedzovať v použití 2 %.

Dvakrát meraj, raz strihaj

Ak máte pochybnosti, radšej svoje kroky pri použití financií z 2 % prekonzultujte s finančným oddelením Ústredia SLSK:

Michal Barok, finančný manažér
Tel.: 02 - 446 40 154 / 0948 310 100

E-mail: barok@skauting.sk

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie