Registrácia členov na rok 2015

ZMENA! - Výška členského poplatku

Členský poplatok na rok 2015 bude 10 EUR za osobu pre národnú úroveň.

Čo z toho má každý člen hradené?

 • základné úrazové poistenie na každej skautskej akcii na Slovensku i v zahraničí, ktorá sa koná s vedomím skautského vodcu (všetky informácie o poistke a riešení poistných udalostí Vám radi poskytneme na ústredí - ustredie@skauting.sk)
 • 4x ročne časopis určený pre danú vekovú kategóriu (členovia 0 - 11 rokov: Džungľa, členovia 12 - 17 rokov: Skaut, členovia 18+: Médium).                                                                     pozn.: v záujme ekológe a šetrenia, ako aj na základe mnohých vyjadrení posielame členom 18+ do jednej rodiny / na jednu adresu len jedno číslo Média. V prípade, ak máte záujem dostávať viac kusov pre všetkých roverov/dospelých skautov, napíšte nám na ústredie. Ďakujeme.
 • zľavy vzťahujúce sa k skautskému preukazu (aktuálny zoznam a podrobnosti nájdete na webe SLSK)

Členský skautský preukaz

- je platný len s aktuálnou fotografiou a členskou známkou platnou na príslušný kalendárny rok.

Zvýhodnený členský poplatok

 • Pre znevýhodnených členov ostáva registračný poplatok naďalej nezmenený - vo výške 1 €. Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti, alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii a prijímajúcich sociálne služby.

Je potrebné priložiť k registrácii potvrdenie od Sociálnej poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad, príp. čestné prehlásenie.

 • Členovia z viacdetných rodín (rodina s 3 a viac registrovanými deťmi do 18 rokov) budú mať aj v roku 2015 nárok na zvýhodnenú výšku členského - registračný poplatok bude v tomto prípade vypočítaný podľa nasledovného kľúča: prvé dieťa – 10 €; druhé dieťa – 10 €; tretie dieťa a každé ďalšie dieťa – 1 €

(Príklad: rodina s 3 deťmi do 18 rokov = 10+10+1 = 21 €, alebo rodina s 5 deťmi = 10+10+1+1+1 = 23 €)

K zvýhodnenému členskému poplatku sa viažu v plnej miere všetky oprávnenia vychádzajúce z riadneho členského poplatku (úrazové poistenie, časopisy, zľavy na preukaz)

Kam posielať registráciu

Vyplnené papierové registračné hárky posielajte na adresu Ústredia SLSK:

Slovenský skauting
Mokrohájska cesta 6
841 04  Bratislava 

Zaslanie platby

Finančnú platbu za registráciu na rok 2015 je potrebné zaslať na:

 • Číslo účtu: 2660080180/1100
 • Variabilný symbol: 6642015
 • Konštantný symbol: 0558
 • Účel platby: číslo zboru, registrácia 2015 (napr. 68. zbor, registrácia 2015).

Takisto je možné zaplatiť registráciu osobne na ústredí :)

Termín

Registráciu (papierové hárky + platbu) je potrebné zaslať na Ústredie najneskôr do 31.1.2015.

Počas celého roka samozrejme ostáva možnosť doregistrovať nových / ďalších členov za rovnakých podmienok, ako počas základnej registrácie. Výška poplatku ostáva rovnaká celý rok a platí do konca kalendárneho roka 2015. Doregistrovaný člen má nárok na všetky oprávnenia plynúce z jeho členstva.

Čo v prípade otázok

V prípade problémov alebo otázok prosím neváhajte kontaktovať pracovníkov Ústredia (veci ohľadne registrácie bude primárne riešiť Táňa) na nasledujúcich kontaktoch:

Niekoľko dôležitých vecí súvisiacich s registráciou

 • Je potrebné zaslať originál papierových registračných hárkov, nie kópie
 • V prípade, že píšete do registračného formuláru údaje ručne (nie na počítači), píšte ich prosím modrým perom, nie čiernym - požadujú to takto pracovníci na ministerstve.
 • Vždy k papierovej registrácii priložte aj kópiu dokladu o zaplatení (poštová poukážka, výpis z účtu, prevodný príkaz z IB)
 • Je potrebné vyplniť úplné údaje jednotlivých členov
 • Je potrebné, aby sa každý podpísal osobne
 • Nepoužívajte opakovacie znamienka a tiež nepoužívajte skratky miest, napr. ZA - Žilina

Ďalšie info súvisiace s registráciou

 1. Organizátori lesných škôl, kurzov, akcií na miestnej, regionálnej a národnej úrovni sú povinní overiť si registráciu záujemcu o kurz/LŠ/akciu na Ústredí
 2. V prípade, že záujemca o akciu nie je registrovaný, platí účastnícky poplatok zvýšený o 50 %
 3. Držiteľ členského preukazu SLSK má nárok využívať zľavy na ubytovanie v medzinárodných skautských centrách.
 4. Organizátor LŠ/kurzu je povinný pred začatím poslať zoznam účastníkov na Ústredie kvôli overeniu registrácie účastníkov.
 5. Neregistrovaný člen sa nemôže zúčastňovať na súťažiach vyhlásených SLSK (napr. v časopise Skaut extra, skaut.sk, rovernet.sk, Družina roka ... )
 6. Zbor nemôže organizovať akciu ak v čase priebehu akcie nie je registrovaný.
 7. Inštruktori organizujúci LŠ, kurz, akciu musia byť v čase akcie registrovaní.
 8. Zbor, ktorý nie je registrovaný, nemá nárok na dotáciu z MŠ SR.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie