Poistenie pre členov SLSK

Všetci zaregistrovaní členovia Slovenského skautingu majú možnosť čerpať zo svojej registrácie aj niekoľko výhod. Patrí sem aj automatické úrazové poistenie, ktoré je už niekoľko rokov súčasťou základného balíka starostlivosti o našich členov.

Koho sa poistenie týka:

- všetkých členov, ktorí sa v príslušnom roku riadne zaregistrovali (t.j. na ústredie SLSK bol doručený podpísaný registračný hárok oddielu, do ktorého sa zaregistrovali + platba za registráciu v základnej alebo zvýhodnenej výške členského poplatku).

- členovia sa mohli doregistrovať kedykoľvek počas roka, vždy však pred prípadnou poistnou udalosťou.

Čoho sa poistenie týka

 • Ide o základný balík služieb úrazového poistenia, ktoré máme uzatvorené so spoločnosťou ALLIANZ.
 • Vzťahuje sa na čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom, ako aj na trvalé následky úrazu, resp. v  najhoršom prípade smrť spôsobenú úrazom.
 • Toto poistenie sa týka úrazov, ktoré sa stali počas akejkoľvek skautskej akcie - v rámci oddielov a zborov sa akcia berie ako skautská, ak je s ňou riadne oboznámený zodpovedný oddielový, resp. zborový vodca a koná sa s jeho vedomím a súhlasom. Spadajú sem samozrejme aj pravidelné družinovky.
 • Akcia sa môže konať kdekoľvek; poistka platí aj pre úrazy, ktoré prípadne vznikli v zahraničí.
 • Okrem samotných akcií sa do poistky ráta aj organizovaná cesta na/zo skautských akcií do miesta bydliska.
 • Na akcii musia byť splnené všetky podmienky bezpečnosti, aké vyžaduje konkrétny typ akcie. Ako pomôcka môže vodcom a organizátorom akcií poslúžiť aj kapitola Bezpečnosť v rámci nášho Organizačného poriadku.

Čo s výletmi do hôr?

Viacerí z vás sa zaujímali o trochu špecifickejšie a náročnejšie výstupy a akcie v horách. Poistenie samozrejme platí, ak ide o skautskú akciu a ak sú dodržané všetky pravidlá bezpečnosti, aké sa na konkrétny výstup vzťahujú.

Pozor, toto poistenie však neobsahuje pripoistenie pre zásahy horskej záchrannej služby a vrtuľníka. Ako to je to teda s platením?

Horská služba - podľa platného Zákona o Horskej záchrannej službe je osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú (uvedená povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré nie sú plnoleté a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony). Čiže dospelý človek si musí na horách zriadiť zvláštne poistenie, aby si takýto zásah nehradil sám (deti do 18 rokov sú poistené automaticky, resp. nehradia takýto zásah).

ALE

Vrtuľníková záchranná služba - Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS) je na Slovensku realizovaná prostredníctvom siedmich operačných stredísk. Prevádzkuje ju „ATE“ – AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s.r.o., ktorá má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním leteckej záchrany. Pre slovenských občanov i zahraničných turistov je k dispozícii 24 hodín denne počas celého roka, všetkých 365 dní. Vzhľadom na to, že ATE má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami so sídlom v Slovenskej republike, záchrana vrtuľníkom je pre všetkých ich poistencov plne hradená z ich zákonného zdravotného poistenia. Privoláš ju cez 112 alebo 155 a oni indikujú ich zásah.

Čiže - základom je naučiť sa vždy volať 112 a oni zariadia bezplatný zásah podľa potreby a danej situácie. Horskú službu volať priamo, iba ak máš poistenie, alebo ak si dieťa.

 

Postup pri RIEŠENÍ prípadnej poistnej udalosti:

 • Ak sa stal úraz, treba informovať ústredie - komu, kedy, čo sa stalo.
 • Ústredie na základe informácií pošle na adresu dotyčnej osoby / rodičov / vodcu (podľa dohody):
 1.  tlačivo na hlásenie poistnej udalosti ALLIANZ spolu s vysvetlivkami a predvyplneným číslom poistnej zmluvy,
 2. presný postup celého vybavovania,
 3. prázdnu správu ošetrujúceho lekára (pre prípad, že ju ešte dotyčný nemá),
 4. potvrdenie o tom, že daná osoba je našim členom.
 • Následne je potrebné nechať si potvrdiť správu od lekára, vyplniť hlásenie o udalosti a všetko poslať/odniesť na najbližšiu pobočku Allianz.
 • Kópiu dokumentov je potrebné poslať na ústredie.
 • Ďalší priebeh je už štandardným postupom riešenia poistnej udalosti podľa pravidiel spoločnosti ALLIANZ.

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosíme, neváhajte kontaktovať na Ústrednom maile (ustredie@skauting.sk) alebo telefóne.

Všetkým účastníkom i organizátorom akcií predovšetkým želáme, aby tieto informácie nikdy nepotrebovali použiť v praxi...

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie