Grantový program Dobrý nápad

Chceš zrealizovať projekt, ktorý bude prospešný pre ostatných, lokálne aj globálne? Napríklad spraviť osvetové podujatie v miestnej komunite? Či inú aktivitu prospešnú pre širšiu verejnosť? Prípadne máš dobrý nápad ako spolu s ďalšími členmi tvojho oddielu/zboru vylepšiť život vo vašom okolí? Nápadom sa medze nekladú. Grantový program Dobrý nápad je jedinečná príležitosť ako získať finančnú podporu!

AKO TO FUNGUJE

 • V rámci programu sú vyhlasované grantové výzvy (jedna až dve ročne), na ktoré je možné predkladať miniprojekty
 • Miniprojekt predkladá jednotlivec, na jeho realizácii sa podieľa celý tím ľudí
 • Spomedzi miniprojektov sú podporené tie najlepšie – hodnotí sa ich globálny charakter, relevancia, efektívnosť využitia financií a inovatívnosť projektu
 • Po úspešnej realizácii miniprojektu je potrebné predložiť záverečnú správu, fotodokumentáciu, prezenčku a finančné podklady na preplatenie
 • Bonusom je, že projekty je možné započítať aj do Orlieho skauta

 

 AKTUÁLNE PIATE GRANTOVÉ KOLO:

 • Uzávierka: nedeľa 25. júna 2017 do polnoci
 • Finančná podpora: max. 100,- Eur na projekt
 • Vyhlásenie výsledkov: do konca júna 2017
 • Uskutočnenie projektov: do konca októbra 2017

 

AKO SA ZAPOJIŤ

 

ČO JE TO VLASTNE GLOBÁLNY PROJEKT?

Globálny projekt prepája lokálne s globálnym- zdôrazňuje, že aktivity uskutočnené lokálne majú aj globálny dosah. Tým, že reagujeme na problémy vo svojom bezprostrednom okolí môžeme prispieť k pozitívnej zmene nielen na miestnej úrovni ale aj celosvetovo- svojím vlastným príkladom môžeme inšpirovať k pozitívnej zmene aj iných.

Globálny projekt musí spĺňať nasledovné 4 kritériá:

 1. je prospešný pre miestnu komunitu príp. širšiu verejnosť
 2. je informovaný
 3. je reflektovaný
 4. vytvára u účastníkov kompetencie globálneho občianstva

Vysvetlenia k jednotlivým bodom nájdeš v príručke "Ako na to".

 

INŠPIRÁCIA

 Može ísť o aktivitu skautov pre verejnosť v rámci družinovky ako napr. zorganizovanie komunitného čistenia obecného parku, zveľadenie verejného priestranstva v spolupráci s obcou, uskutočnenie hravého odpoludnia v detskom domove či domove dôchodcov, pomoc v nízkoprahovom centre pre ľudí bez domova, zorganizovanie osvetového podujatia o dôležitosti aktívneho občianstva, zapojenie sa do existujúcej miestnej dobročinnej iniciatívy a podobne.

 Aktivita sa môže odohrať aj v rámci tábora či inej zborovej/oddielovej akcii ako komunitný projekt v priľahlej obci. Projekt môže mať taktiež formu verejno-prospešného podujatia pri príležitosti významných dní (napr. Deň Zeme, Deň sv. Juraja, Deň detí a podobne).

PRÍKLADY PODPORENÝCH PROJEKTOV

Miniprojekt „Pomôž Zemi“

"Za najväčší prínos považujeme to, že všetci zúčastnení sa zamysleli nad tým, že prírode a okoliu treba pomáhať a že aj oni môžu pomôcť. Oboznámili sa s jednoduchými možnosťami, ktorých sú schopní i oni, deti. Vyčistili sme okolie potoku Dubová, za čo nás pochválil nejeden okoloidúci. Prínosom bolo i to, že mladšie členky oddielu si vyskúšali zrealizovať podujatie, napísať a vyhodnotiť projekt a venovať svoj čas, ktorého už i tak nemajú veľa práve tejto téme."

Natália Nedorostová, 80. Zbor Ginko Piešťany


Miniprojekt „Deti deťom“

"S projektom sme chceli priblížiť život detí v krízovom centre skautom a skautkám z nášho zboru. Oslovili sme krízové centrum sv. Alžbeta v našom meste Banská Bystrica… Skauti nám povedali, že mali veľmi dobrý pocit z toho, že strávili s deťmi deň a zahrali sa spolu, čím v nich vznikol pocit, že pomáhať a robiť svet lepším je v tomto čase veľmi dôležité a napĺňa obidve strany."

Zuzana Majanová, 89. zbor CUPRUM Banská Bystrica

Prehľad všetkých doteraz podporených miniprojektov nájdete v tomto dokumente.


V prípade otázok alebo nejasností stačí napísať na projekt@skauting.sk. Na tejto emailovej adrese je tiež možné ešte pred napísaním miniprojektu odkonzultovať, či nápad spĺňa podmienky aktuálneho grantového kola. 

Tešíme sa na všetky dobré nápady, veľa šťastia pri písaní! 

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej Únie. Za obsah projektu zodpovedajú výhradne partneri projektu a ako taký nemôže byť považovaný za stanovisko EÚ.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie