Odborka Animáčik

Animáčikg

 1. Prečítali sme si rozprávkovú obrázkovú knihu alebo komiks a vieme povedať krátky obsah
 2. Pozerali sme rozprávku v kine alebo v divadle
 3. Vyrobili sme si kostým alebo model našej obľúbenej kreslenej postavičky
 4. Stretli sme sa s animátorom, ilustrátorom alebo grafikom a rozprávali sme sa ako sa tvorí rozprávka
 5. Vymysleli sme novú rozprávku a sami sme si ju ilustrovali
 6. Pripravili sme krátke rozprávkové predstavenie
 7. Vytvorili sme animované obrázky
 8. Zahrali sme si hru filmové plátno

 

Poznámka:

 • Animovaný obrázok: Pásik papiera zložený na polovicu, na každej je približne v strede nakreslená postavička ktorá sa líši malými detailmi (ruky hore, dole, úsmev a pod.), horný pásik natočíme na ceruzku a rýchlym pohybom kmitáme – postavička sa javí ako v pohybe. Zložitejší spôsob je rozanimovanie postavičky v rohu zošita a pohyb je viditeľný v rýchlom listovaní. Pokiaľ deti zvládnu animáciu, je vhodné zmeniť motív, napríklad dym z komína parníka, kukučka z hodín a pod.
 • Hra filmové plátno: Hrá sa v skupinkách. Každá si vylosuje kartičku s názvom rozprávky. Traja dobrovoľníci za zahrajú na bežiace plátno, postavia sa do kruhu a pred sebou držia veľký kus papiera (ideálny je čistý používaný v tlačiarni) a pomaly sa s tým papierom  točia. Úlohou každej skupinky je namaľovať za určitý časový limit rozprávku, ktorú si vylosovali.(Skupinky musia stáť  na mieste, toči sa iba papier na ktorý maľujú na jednom mieste.) Na konci skupinky hádajú ktorá čo namaľovala.
 • Ideálne je použiť aktuálne rozprávky.

Nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop.

Zdieľanie