Odborka Orientácia

Zelený stupeň

1. Dokážem bez problémov používať:

- kompas,

- buzolu,

- mapu,

- turistickú GPS navigáciu,

-navigačnú aplikáciu v smartfóne.

Poznám ich časti a mapové značky. Každú z nich som použil aspoň raz na výprave alebo inej aktivite.

2. Naučil som kamaráta alebo iného skauta zorientovať mapu s kompasom na rôznych miestach. Vysvetlil som mu, prečo je to dôležité.

3. Aspoň na troch výpravách som zastával funkciu navigátora, dbal som na správny smer a o postupe som priebežne informoval ostatných. Naštudoval som si mapu terénu výpravy – poznal som vybranú trasu, možné skratky alebo obchádzky, rizikové a zaujímavé miesta.

4. Viem, na akom princípe funguje kompas a vyrobil som si vlastný – napr. z korku, ihly, vody. Porovnal som jeho presnosť s kompasom z obchodu a s kompasom v smartfóne.

5. Zmapoval som vybraný úsek o rozlohe 5 x 5 km. Zakreslil som dôležité body, cesty, rieky, pásmo lesa a reliéf krajiny.

6. Viem, ako postupovať pri dehydratácii, podchladení, celkovej únave a panickej reakcii pri zablúdení.

7. Poznám skautské značky; viem, ako sa používajú. Pripravil som aspoň jednu aktivitu pre družinu, kde som ich využil.

Červený stupeň

1. Zúčastnil som sa aspoň dvoch orientačných behov.

2. Pre družinu či oddiel som zorganizoval aspoň jeden bod z nasledujúcich:

- náročnejšiu aktivitu na orientáciu, trvajúcu aspoň 3 hodiny;

- tri kratšie orientačné aktivity v rôznorodom teréne – mesto, les, lúky, vidiek...;

- výzvu Výsadok aspoň pre dvoch jednotlivcov alebo dvojice;

- orientačný beh s dĺžkou aspoň 4 km.

3. Vyskúšal som aspoň 5 aplikácii pre smartfón, ktoré slúžia na orientáciu. Ku každej som zistil 3 plusy a 3 mínusy a najlepšiu som odporučil členom oddielu.

4. Poznám alternatívne spôsoby orientácie, napr. podľa nočnej oblohy, Slnka, prírodných úkazov, umiestnenia budov. Viem, ktoré z nich sú spoľahlivé a ktoré nie. Aspoň jeden spôsob som vedecky overil v štýle „Mythbusters“.

5. Zmapoval som vybraný úsek o rozlohe 8 x 8 km. Zakreslil som dôležité body, cesty, rieky, pásmo lesa a reliéf krajiny.

6. Viem, ako postupovať v prípade zablúdenia v prírode, orientácie v nepriaznivom počasí. Vysvetlil som to kamarátovi alebo inému skautovi.

7. Prečítal som si jednu knihu o orientácii, kartografii. Poznám rôzne typy máp a ich použitie (turistická mapa, automapa, historická mapa).

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie