Odborka Novinár

Odborka Novinár

Zelený stupeň

 1. Pozrel som si film alebo prečítal knihu o novinárskej práci (napr. Všetci prezidentovi muži).
 2. Napísal som reportáž (rozsah 5 normostrán) na tému Redakčný život, najlepšie založenú i na osobnej návšteve alebo rozhovore s profesionálnym novinárom.
 3. Učiteľ slovenčiny mi v trojstranovom texte, ktorý som mu predložil, nenašiel žiadnu gramatickú ani štylistickú chybu (ak áno, predložil som mu na kontrolu ďalšie tri strany svojho textu).
 4. Z novín a časopisov som vystrihol príklady nasledujúcich žánrov a vysvetlil som, akými znakmi sa odlišujú: správa, riport, interview, poznámka, komentár, recenzia, glosa, reportáž, fejtón, stĺpček.
 5. Spravil som kritický prehľad o dodržiavaní a porušovaní základných pravidiel správnej publicistiky v niektorom skautskom časopise (písanie titulkov, medzitulkov, perexu, dynamických tvarov, jednoduchých viet, nepoužívanie klišé, správna stavba článku a pod.) O mojich záveroch som príslušnú redakciu slušne informoval. 
 6. Robil som šéfredaktorskú prácu aspoň pri jednom čísle oddielového (zborového) časopisu.
 7. Zorganizoval som humoristickú "rozhlasovú" alebo "televíznu" reláciu pre oddiel.

Červený stupeň

 1. Spravil som kritický prehľad o porušovaní Kódexu novinárskej etiky Slovenského syndikátu novinárov v jednom vybratom celoslovenskom periodiku. O mojich záveroch som príslušnú redakciu slušne informoval.
 2. Spravil som prezentáciu (napr. nástenku) o porušovaní slobody slova, o novinároch, ktorí trpia kvôli plneniu svojho povolania.
 3. Spravil som kritickú esej o nesprávnom písaní so zameraním na i - y, správne písanie čiarok a veľkých písmen vo vybranom časopise.
 4. Redakcia Média alebo SKAUTa mi uverejnila aspoň 3 príspevky, z čoho jeden bol fejtón, jeden rozhovor a jedna reportáž.
 5. Redakcia miestneho, regionálneho alebo celoslovenského periodika mi uverejnila aspoň 1 príspevok propagujúci činnosť skautingu.
 6. Zhrnul alebo skrátil som na 1/3 pôvodného rozsahu predložený príspevok tak, aby sa nestratila jeho základná informácia.
 7. Redigoval som aspoň 3 čísla oddielového (zborového) časopisu.
 8. Vyskúšal som si (stačí amatérsky) rozhlasovú i televíznu žurnalistiku.
 9. Našiel a zaškolil som aspoň jedného člena zboru s nádejným novinárskym talentom.

Poznámky pre vodcov

 • Dieťa či mladý človek by mal spoznať fascinujúce povolanie žurnalistiky. Novinári sa pri svojej práci dozvedajú veľké množstvo informácií, spoznávajú veľa nových vecí. V slobodných krajinách sú novinári strážnym psom demokracie. Včas upozorňujú verejnosť na hrozby, kontrolujú plnenie verejných sľubov, dávajú priestor pre rôzne názory.
 • Najdôležitejšou novinárskou vlastnosťou je úcta k pravde, čestnosť. Novinár, ktorý klame alebo prekrúca pravdu, stráca dôveryhodnosť a nikto mu v budúcnosti neuverí. Túto vec by si pri plnení odborky mal uvedomiť každý.
 • Podporujte adeptov odborky v originalite a tvorivosti - aby diela, ktoré spravia mali svoj nápad, aby nadchli čitateľov, divákov či poslucháčov. Snažte sa ich viesť k žánrovej pestrosti. Rôzne témy možno spracovať rôznymi žánrami - správou, reportážou, riportom, fejtónom, poznámkou, komentárom... Celok tým získava na zaujímavosti.

 

nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode TOTEM s.r.o.

Odporúčaná literatúra

    Příručka pro novináře střední a východní Evropy. Lidové noviny, Praha 1991 a 1994.
    Žurnalistická tvorba v tlači. SSN, Bratislava 1993.
    Pravidlá slovenského pravopisu. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV1998.
    Kadnár, E.: Novinárska publicistika III. Beletristické novinárske žánre. SPN, Bratislava 1988.
    Kolektív: Malá encyklopédia žurnalistiky. Obzor, Bratislava 1982.
    Kolektív: Pravidlá slovenského pravopisu. Veda, Bratislava 1991.
    Mistrík, J.: Štylistika. SPN, Bratislava 1985.
    Zauner, A.: Praktická príručka slovenského pravopisu. Osveta, Bratislava 1973.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie