Odborka Kultúra

Zelený stupeň

 1. Zaujímal som sa o korene a vývoj európskej kultúry (antiku, kresťanstvo). Na túto tému: a) som navštívil výstavu; b) som si prečítal knihu;  c) som si pozrel niekoľko dokumentárnych filmov.  
 2. Konkrétnejšie som spoznával život a dielo aspoň jedného vybraného historického umelca (Homér, Goethe, Shakespeare, Mozart, Beethoven, Wagner, Tizian, Rembrandt...) a spropagoval som ho. 
 3. Pokúsil som sa vytvoriť vlastné umelecké dielo, ktoré bude u druhých rozvíjať predstavivosť. 
 4. Navštívil som aspoň dva koncerty vážnej hudby.  
 5. Navštívil som aspoň dve divadelné predstavenia. 
 6. Ovládam pravidlá slušného správania sa (spoločenský rebríček, zdravenie, stolovanie, kultúrne predstavenie...). 

Červený stupeň

 1. Prečítal som aspoň 3 knihy venujúce sa kultúre, dejinám umenia, životopisom umelcov a pod. 
 2. Napísal som si vlastný prehľad dejín výtvarného umenia a hudby - predstaviteľov a hlavné črty jednotlivých období. 
 3. Zorganizoval som pre iných členov oddielu návštevu divadla, klasického koncertu alebo vernisáže. 
 4. Napísal som kultúrnu recenziu, kde som sa kriticky zamyslel nad estetickou aj etickou kvalitou diela, jeho hodnotou a hĺbkou. 
 5. Skautom som na príkladoch ukázal rozdiel medzi vkusom a nevkusom, umeleckými dielami a lacným konzumným gýčom. 
 6. Hlbšie som sa venoval a zdokonalil v jednej oblasti umenia: a) hudba;  
  b) spev;  
  c) tanec;  
  d) divadlo;  
  e) poézia, próza;  
  f) maľba;  
  g) modelovanie;  
  h) fotografia; a pod. 
 7. Prezentoval som vlastné alebo iné umelecké dielo pred druhými. 
 8. Zaujímavou formou som iných skautov učil pravidlá slušného správania sa. 

Poznámky pre vodcov

 • Odborka chce vydať skautov na ťažšiu cestu, objavovanie skutočnej kultúry, nie gýču, lacnej pop zábavy, konzumu, spotreby a falošných emócií. 
 • Odborka má povzbudiť skautov, aby sa začali zoznamovať s veľkými príkladmi vysokého umenia, s vnútornou hodnotou umeleckých diel. 
 • Odborka má podporovať využívanie predstavivosti - tak to robia umelecké diela, brak všetko realisticky odhaľuje. K pochopeniu voskovej figuríny nie je treba ani štipka predstavivosti (povrchný sentiment, realistickosť, m?tvosť), umelecké dielo nás vedie k skutočnému svetu zraniteľných a žijúcich ľudí (predstavivosť). 
 • Odborka chce tiež rozvíjať kritický postoj, neprijímať za umenie čokoľvek, hľadať vysoké umenie. Odhaľovať korene kultúry, spätosť s náboženstvom, zdôrazniť a osláviť všeobecne platné ľudské hodnoty, prepojenie estetiky a etiky, estetický pohľad má skvalitňovať etický život. Vysoká kultúra má imaginatívne vyvolávať etické nazeranie, zušľachťovať ľudského ducha a predložiť mu víziu. 
 • S kultúrou človeka súvisí aj jeho kultivovaná komunikácia a dodržiavanie pravidiel slušného správania. 

 

nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode TOTEM s.r.o.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie