Ocenenie 7 ľalií

7 ľalií je ocenenie, ktoré sa udeľuje za aktivitu, prejavenú snahu a ochotu nad rámec bežných povinností. Ocenený nemusí dosahovať skvelé výsledky - oceňuje sa snaha, aktivita a ochota. Nie je to ocenenie ani charakterových alebo povahových vlastností ako Rytierske stužky.

Koľkokrát môže byť toto ocenenie udelené?

7 ľalií môže byť udelených jednému človekovi maximálne sedem krát. Vždy po získaní nového stupňa si môže ocenený príslušnú nášivku našiť na rovnošatu.

Kto môže udeľovať 7 ľalií?

V prípade stupňov 1 až 6 môže udeľovať ocenenie radca, vodca, aktívny člen oddielovej rady, vyslúžilý oldskaut a každý na vyššej funkcii. 7. stupeň môže udeliť zborová alebo oblastná rada, náčelníctvo, vzdelávacie tímy. Netreba sa báť oceniť aj staršieho alebo službou dlhšie pracúceho skauta. Aktívny člen oddielovej rady môže oceniť aj vodcu oddielu. Nemusí tu byť jednohlasný súhlas ako pri udeľovaní rytierskych stužiek.

Oceňovaní       Oceňujúci
Rádový člen svorky/družiny/patroly 1. až 4. stupeň
Radca, člen odd. rady, vodca a vyššie
Radca, člen odd. rady, vodca a vyššie 1. až 6. stupeň
Radca, člen odd. rady, vodca a vyššie
Radca, člen odd. rady, vodca a vyššie 7. stupeň
Oddielová rada, zborová rada, oblastná rada, náčelníctvo, vzdelávacie tímy vzájomnou zhodou

 

Aké najkratšie obdobie musí uplynúť medzi udelením dvoch stupňov?

Za jeden rok môže byť maximálne jedno udelenie vyššieho stupňa pokiaľ ide o aktívnu prácu a snahu. Mimoriadne môžu byť počas roka udelené aj dva stupne, ak sa jedná o výnimočnú prácu na konkrétnej  veci - ide o špeciálne udelenie.

Môže byť toto ocenenie udelené viackrát aj za rovnakú činnosť?

Áno, môže! Čiastočne je to aj jeho podstatou aby radcovia a vodcovia mohli pravidelne oceňovať snahu členov oddielu. Ak člen družiny ďalší celý rok po ocenení aktívne pracuje a snaží sa, tak mu môže byť udelený vyšší stupeň opäť.

Kde sa toto ocenenie našíva na rovnošate?

Našíva sa hneď nad nášivku Slovak Republic.

Čo s nášivkou nižšieho stupňa, ak mi bol udelený vyšší stupeň?

Existujú tri možnosti ako sa rozhodnúť:

 1. nášivku nižšieho stupňa si necháš pre seba ako pamiatku na večné časy
 2. necháš si nášivku a udelíš ju ďalšiemu, ak splní všetky požiadavky na jej udelenie
 3. v oddiele si ustanovíte človeka, ktorý bude zodpovedný za udeľovanie 7 ľalií a on bude mať aj vyzbierané nášivky nižšieho stupňa od ľudí, ktorý získali vyšší stupeň

Ako sa líšia jednotlivé stupne?

Stupne 7 ľalií majú dve odlišnosti. Prvá je farba a druhá je počet ľalií.

1. stupeň - hnedý
2. stupeň - zelený
3. stupeň - fialový
4. stupeň - červený
5. stupeň - modrý
6. stupeň - strieborný/sivý
7. stupeň - zlatý/žltý

Odporúčania pre radcov a vodcov:

Nepodceňujte oceňovanie vo svojej družine a oddiele. Je to jedna z foriem ako ľuďom preukázať  vďaku, záujem a vyzdvihnutie ich snahy. Ako správny radca/vodca by si na to mal myslieť. Ak máš inú formu oceňovania, tak ju spokojne používaj ďalej. Táto forma je v prvom rade pre tých, ktorí nemajú vlastnú formu alebo na oceňovanie v priebehu rokov pozabudli.

Jednou z hlavných dogiem výchovy v skautingu je nie to, koľko toho dokážeš, ale akú veľkú snahu vynaložíš na dosiahnutie cieľa.

Dôležitá je ešte pravidelnosť. Sú dve možnosti ako to urobiť. Raz ročne mať pravidelné oceňovanie v oddiele a spojiť to so spoločnou akciou alebo pravidelne na oddielových radách na to myslieť a povzbudzovať k oceňovaniu aj radcov družín.

Odporúčanie do akého veku by mali skauti a skautky dosiahnúť jednotlivé stupne:

1. - 2. stupeň - do 11 roku
3. - 4. stupeň - do 15 roku
5. - 6. stupeň - do 19 roku
7. stupeň - do 23 roku a viac (vo vyššom veku sa však skôr odporúča už ocenenie Služba skautingu)

Príklady, za čo môže byť udelený jeden stupeň 7 ľalií:

 • člen družiny na družinovkách aktívne pracuje počas jedného roka, vždy je riadne pripravený
 • radca pripravuje kvalitné družinovky
 • starší rover pripravuje zodpovedne tábor a akcie počas roka
 • člen družiny sa individuálne dohodol s radcom na podmienkach splnenia jedného stupňa 7 ľalií (napr. pomôže mladšiemu členovi splniť nováčkovskú skúšku, spolupomáha pri vedení družiny, počas troch mesiacov nosí pravidelne nové nápady na hry na družinovku, atď)
 • člen oddielovej rady zodpovedne pracuje počas roka a plní si všetky povinnosti
 • zborový alebo oblastný vodca, ktorý aktívne vedie zbor
 • členovia realizačného tímu radcovského kurzu alebo akejkoľvek vzdelávacej akcie
 • absolvent LŠ, ktorý počas celého priebehu aktívne na sebe pracoval a preukázal snahu byť dobrým vodcom
 • rodič, ktorý pomáha pri vedení oddielu alebo zboru
 • môže byť za hocičo, čo si vyžiadalo aktivitu a námahu nad rámec základných povinností – udelenie ocenenia je na zodpovednosti udeľovateľa
 • pozn.: za jednu záležitosť môže byť udelený iba jeden stupeň (príklad: ak je člen družiny celý rok aktívny - nemôže dostať jeden stupeň od radcu a hneď na to ďalší stupeň za ten istý rok od vodcu oddielu)


download  Súbory na stiahnutie

Certifikát - 7 ľalií - 1. stupeň
Certifikát - 7 ľalií - 2. stupeň
Certifikát - 7 ľalií - 3. stupeň
Certifikát - 7 ľalií - 4. stupeň
Certifikát - 7 ľalií - 5. stupeň
Certifikát - 7 ľalií - 6. stupeň
Certifikát - 7 ľalií - 7. stupeň
Všetky certifikáty v jednom zip archíve

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie