Zmierovacia rada

Úlohy

Zmierovacia rada je orgánom pre riešenie sporov a konfliktov vo vnútri Slovenského skautingu. Hlavnou úlohou je zmieriť účastníkov sporu s rozdielnymi stanoviskami a názormi. Zmierovacia rada je zároveň najvyšším odvolacím orgánom proti sporným rozhodnutiam orgánov jednotlivých organizačných zložiek (zbor, oblasť, náčelníctvo).

Zloženie RR SLSK

(Podľa Stanov SLSK, bod 56)

Zmierovaciu radu tvoria predseda a dvaja členovia, volení snemom, z toho minimálne jedna žena. Členovia zmierovacej rady nesmú zastávať inú funkciu v riadení organizácie, okrem oddielovej a zborovej úrovne. V prípade, že predseda zmierovacej rady  nemôže vykonávať svoju funkciu, zvolí si zmierovacia rada nového predsedu z členov rady. V prípade zníženého počtu členov zmierovacej rady kooptuje zmierovacia rada ďalšieho člena na plný počet.

Podávanie správy

Zmierovacia rada podáva správu snemu. V prípade zistenia závažných skutočností ich oznámi písomne náčelníctvu spolu s návrhom nápravných opatrení.

Kontakt

E-mailový kontakt so Zmierovacou radou SLSK: zmierovacia.rada@scouting.sk.

Poštová adresa:
Slovenský skauting
Zmierovacia rada
Račianska 96
831 02 Bratislava 3

Predseda Zmierovacej rady
Peter Knapík
peter.knapik@skauting.sk
člen Zmierovacej rady
Michal Novák
člen Zmierovacej rady
Vladislav Kakody

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie