Revízna rada

Úlohy

Revízna rada je nezávislý orgán, ktorý kontroluje hospodárenie celej organizácie. Náčelníctvo má právo revíznu radu požiadať o kontrolu hospodárenia ľubovoľnej organizačnej jednotky SLSK. Revízna rada uskutočňuje kontrolu poradnou, nie represívnou formou.

Zloženie RR SLSK

(Podľa Stanov SLSK, bod 53)

Revíznu radu tvoria predseda a dvaja členovia, volení snemom, z toho minimálne jedna žena. Členovia revíznej rady nesmú zastávať inú funkciu v riadení organizácie, okrem oddielovej a zborovej úrovne. V prípade, že predseda revíznej rady  nemôže vykonávať svoju funkciu, zvolí si revízna rada nového predsedu z členov rady. V prípade zníženého počtu členov revíznej rady kooptuje revízna rada ďalšieho člena na plný počet.

Podávanie správy

Revízna rada podáva správu snemu. V prípade zistenia závažných skutočností ich oznámi písomne náčelníctvu spolu s návrhom nápravných opatrení.

Kontakt

E-mailový kontakt s Revíznou radou SLSK: revizna.rada@skauting.sk.

Poštová adresa:
Slovenský skauting
Revízna rada
Račianska 96
831 02 Bratislava 3

predseda Revíznej rady
Viliam Kolcún
viliam.kolcun@skauting.sk
člen Revíznej rady
Michal macák
člen Revíznej rady
Stanislav Vyhlídal

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie