Duchovná rada

Poslanie a pracovná náplň Duchovnej rady SLSK

Hlavným poslaním je bdieť nad duchovným bohatstvom skautingu, chrániť ho a rozvíjať.

V spolupráci s Programovou radou SLSK napomáha tomu, aby program SLSK reflektoval duchovné smerovanie skautskej výchovy a v spolupráci s Radou pre dospelých SLSK zabezpečuje, aby vodcovia SLSK boli v tomto smere dostatočne pripravení. Takisto aj sama vytvára vhodné programy, ponuky a podujatia, zamerané na rozvoj duchovnej dimenzie skautingu.

Duchovná rada v spolupráci aj so Zahraničnou radou SLSK zabezpečuje kontakty a vzťahy Slovenského skautingu so zahraničnými nábožensky orientovanými skautskými organizáciami, ako aj s cirkvami a náboženskými spoločnosťami doma i v zahraničí. Je členom International Catholic Conference of Scouting (ICCS) a spolupracuje s ďalšími kresťanskými organizáciami ako FSE (Federácia skautov Európy), ICCG (International Catholic Conference of Guiding) a pod.

Činnosť

V súčasnosti sa činnosť Duchovnej rady sústreďuje na niekoľko kľúčových oblastí:

PRÍPRAVA DUCHOVNÉHO PROGRAMU a tvorba základných pilierov duchovného programu.

RÁD SVETLA Slovenského skautingu, ktorý je vlajkovým projektom Rady. Je to komplexný rozvojový program pre mladých ľudí, zameraný na ich celostný telesný, osobnostný a duchovný rozvoj, primeraný požiadavkám XXI. storočia.

DUCHOVNÁ SPRÁVA v Slovenskom skautingu, čiže funkčná a organizovaná duchovná služba, realizovaná spoločne skautskými asistentmi duchovného rozvoja a kňazmi (pastormi) na to vyčlenenými.

DUCHOVNÉ OBNOVY pre skautov a skautky vo forme cyklu na seba nadväzujúcich obnov

PREZENTOVANIE skautingu a budovanie spolupráce s ICCG, ICCS a náboženskými spoločnosťami na Slovensku i vo svete

Konkrétna služba - napríklad v roku 2006 je to tábor pre deti zo sociálne slabších vrstiev, spoluorganizovaný s Vojenským a špitálnym rádom sv. Lazára Jeruzalemského

Ostatné aktivity, ako sú odborné prednášky na lesných školách, kurzoch, atď.

Chcete vedieť o činnosti DR viac?

Informácie o činnosti DR SLSK ako aj o konkrétnych ponukách nájdete na stránkach:

Predseda DR SLSK
PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD.
daniel.slivka@scouting.sk
Tajomníčka DR SLSK
Katarína Rausová
katarina.rausova@skauting.sk
Duchovná rada SLSK
duchovna.rada@skauting.sk

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie