Veľká Noc

Veľkonočná nedeľa

Evanjelium: Ján 20,1-9

"Pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí."

V tento najväčší deň v roku je čas na to, aby sme ukončili pôst i so všetkými pochmúrnymi myšlienkami. Sv. Ján Zlatoústy vo svojej slávnej Veľkonočnej kázni pozýva všetkých k sláveniu:

Preto vojdite všetci do radosti svojho Pána. I prví i druhí, prijmite mzdu. Bohatí a chudobní, spoločne sa radujte. Vy, ktorí ste vytrvali, i vy, nedbanliví, uctite si tento deň. Stôl je plný, jedzte všetci. Pokrm je pripravený, nech nikto neodchádza hladný. Všetci majte účasť na hostine viery, prijmite všetci bohatstvo dobroty.

Nikto nech sa neponosuje na nedostatok, lebo prišlo spoločné kráľovstvo. Nikto nech sa nezarmucuje nad previneniami, lebo z hrobu zažiarilo odpustenie. Nech sa nik nebojí smrti, lebo Spasiteľova smrť nás oslobodila. Zničil ju ten, ktorého zajala. On zostúpil do predpeklia a peklu odňal korisť. A peklo sa zarmútilo, keď skúsilo jeho telo. Prorok Izaiáš to videl a zvolal:

Peklo bolo plné trpkosti, keď sa tam dole s tebou stretlo. Bolo plné trpkosti, lebo bolo odstavené, bolo plné trpkosti, lebo bolo porazené, bolo plné trpkosti, lebo bolo potupené a zosadené, bolo plné trpkosti, lebo bolo spútané. Prijalo telo a pripadlo Bohu. Prijalo zem a zrazilo sa s nebom. Prijalo to, čo videlo, a padlo do toho, čo nevidelo.

 Smrť, kde je tvoj osteň? Peklo, kde je tvoje víťazstvo?  Kristus vstal z mŕtvych a ty si porazené. Kristus vstal z mŕtvych a padli démoni. Kristus vstal z mŕtvych a radujú sa anjeli. Kristus vstal z mŕtvych a vládne život. Kristus vstal z mŕtvych a nikto nezostal v hrobe. Hľa, Kristus vstal z mŕtvych a stal sa prvým medzi zosnutými.

Jemu sláva a moc na veky vekov! Amen.

Preklad prebratý z http://www.grkat.nfo.sk/Texty/ohlasitelnoje.html 

 

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie