Úvod

Popolcová streda

evanjelium: Mt 6,1-6.16-18

"...tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti."

LAUDATO SI’, mi‘ Signore – Buď pochválený, môj Bože

Čo znamená chváliť Boha?

Kresťania často hovoria o „chválení Boha“ a Biblia prikazuje všetkým živým tvorom, aby chválili Pána (Ž 150,6)

Hebrejské slovo pre „chválu“ je todah a vychádza zo slovesa yadah, čo znamená „vzdať vďaku“ alebo „vyznávať.“

Ďalším často používaným slovom pre „chválu“ v starom zákone je slovo mizmor, „žalm“, pochádzajúce zo slovesa zamar, „spievať na chválu“.

Tretím slovom, ktoré sa prekladá ako „chvála“ je halal (je tiež koreňom slova hallelujah - naše aleluja), ktoré má význam „chváliť, vzdať česť“, ale tiež „prikazovať“.

Všetky tri výrazy obsahujú myšlienku vzdávania cti a vďaky tomu, kto je hoden chvály.

Kniha Žalmov je zbierkou 150 piesní plných chvály Boha. Z pomedzi nich teraz vyberieme žalm 8, (pozri tiež 29 a 104), pretože ide o žalm plný chvály, ktorú vzdáva stvorenie a ľudia v Bohu Stvoriteľovi všetkého. Svojím štýlom je výnimočne krásny – začína i končí celú báseň rovnako:

„Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!“ (v. 2 a 10)

Potom nasledujú nebesia, mesiac a hviezdy.

V centre sa nachádza chvála ľudských bytostí, o ktoré sa Pán tak nesmierne stará.

Ďalej nájdete všetky zvieratá: všetky ovce, kozy a dobytok aj divú zver, nebeské vtáctvo, morské ryby, všetko to, čo pláva morskými cestami.

Toto je tiež lekcia z Laudato si', náuka pre všetkých skautov, ale i pre každého človeka: nemôžeme skutočne chváliť Boha, pokiaľ nie sme za JEDNO so všetkým tvormi tejto Zeme, ktoré sú našimi bratmi a sestrami, ako ich chápal sv. František už dávno v 13.stor.

 

Aktivita:

Počas modlitby je každý pozvaný napísať na 2 papiere zlozvyky, ktorých by sa chcel počas pôstu vzdať. Jeden papier spálime, druhý si odložíme – každý sám ten svoj na celý pôstny čas (hoci len do vrecka).

Popol tiež zachováme, aby sme ho znovu použili počas každej modlitby, aby sme si ním opäť pripomenuli Popolcovú stredu a urobili s ním krížik.

Je to vlastne spôsob ako pozvať každého k tomu, aby si znovu pripomínal počas pôstu konkrétne zlozvyky, ktoré chce zanechať.

Druhý – uchovaný papier bude odhodený a spálený vo Veľkonočnom ohni ako znak toho, že so zmŕtvychvstaním je obnovený každý z nás.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie