3. pôstna nedeľa

3. pôstna nedeľa - 24.3.

Evanjelium: Jn 2,13-25

"Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím."

Problém vody

Niektoré štúdie varujú, že ak neprijmeme okamžité opatrenia, tak v priebehu niekoľkých desaťročí môže dôjsť k akútnemu nedostatku vody. Environmentálne dôsledky by mohli postihnúť miliardy ľudí; je tiež možné, žeby sa kontrola vody veľkými nadnárodnými podnikmi mohla stať v tomto storočí hlavným zdrojom konfliktov.

Bezpečný prístup k pitnej vode je však základným a univerzálnym ľudským právom, keďže voda je nevyhnutná pre ľudské prežitie a ako taká je podmienkou pre výkon iných ľudských práv. Náš svet má vážny spoločenský dlh voči chudobným, ktorí nemajú prístup k pitnej vode, keďže im je odopreté právo na život v súlade s ich neodňateľnou dôstojnosťou.

Čerstvá pitná voda je nevyhnutná pre ľudský život, zdravotnú starostlivosť, poľnohospodárstvo a priemysel. Na mnohých miestach dopyt po vode presahuje trvalo udržateľné zásobovanie s dramatickými dôsledkami v krátkodobom i dlhodobom horizonte. Nedostatok vody postihuje najmä Afriku, kde veľké časti obyvateľstva nemajú bezpečný prístup k pitnej vode alebo zažívajú suchá, ktoré bránia poľnohospodárskej výrobe. Niektoré krajiny majú oblasti bohaté na vodu, zatiaľ čo iné trpia jej drastickým nedostatkom. S vodou sa neustále mrhá nielen vo vyspelom svete, ale i v rozvojových krajinách, ktoré vlastnia jej veľké množstvá. Z toho vyplýva, že pri problematike vody ide čiastočne o problém vzdelávania a kultúry, keďže tu vidíme len málo vedomostí o závažnosti takéhoto správania v kontexte veľkej nerovnosti.

Nepitná voda vedie k mnohým úmrtiam a šíreniu chorôb, ktoré s vodou súvisia vrátane tých, ktoré sú spôsobené mikroorganizmami a chemickými látkami produkovanými pri určitých banských, poľnohospodárskych a priemyselných činnostiach, najmä v krajinách , kde chýba primeraná regulácia alebo kontroly. Čistiace prostriedky a chemické výrobky, ktoré sa bežne používajú na mnohých miestach sveta, sa dostávajú do našich riek, jazier a morí.

Pán Ježiš po dlhej ceste žíznil a zastavil sa v Samárii pri studni, kde požiadal ženu, ktorá práve sama stála, aby mu dala vodu (Jn 4). On je ten, ktorý nám môže dať živú vodu bez vedra i vtedy, keď studňa je hlboká (v 10-11). Vodou tu je Duch Svätý, ktorého udeľuje všetkým, ktorí ho volajú: „Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“ (v.14)

My ako skauti by sme mali ukazovať dobrý príklad pri chránení vodných zdrojov!

 

Aktivita:

Cieľ: účastníci by si mali uvedomiť, že len veľmi malé množstvo vody na zemi sa môže bez ďalšej úpravy či náročných technológií použiť na priamu ľudskú spotrebu.

Materiál: modré papiere (počet závisí od počtu účastníkov)

Trvanie: 10min.

Priebeh:

Dajte deťom papiere, ktoré predstavujú všetku vodu na Zemi. Úlohou detí je postaviť sa na hociktorý z papierov bez toho, aby sa dotkli podlahy nohou alebo nejakou inou časťou tela. Potom im povedzte, že väčšina vody na Zemi je slaná voda, nachádza sa v moriach a oceánoch a ako taká nemôže byť použitá na priamu ľudskú spotrebu (alebo môže byť použitá až po odsolení, čo je veľmi drahý a technicky náročný proces). Odoberte im asi tretinu papierov a požiadajte ich, aby ich usporiadali tak, aby každý mohol opäť stáť na papieroch bez toho, aby sa dotkol podlahy. Množstvo odobratých papierov závisí od šikovnosti a vzťahov detí v rámci skupiny.

Pokračujte podobným spôsobom. Tentokrát im povedzte, že musíte odobrať viac papierov, pretože sú súčasťou sladkej vody obsiahnutej v ľadovcoch.

Nakoniec môžete odobrať papiere, ktoré predstavujú vodné zdroje skryté hlboko pod zemou. V tejto fáze odoberte v závislosti od situácie, iba malé množstvo papierov. Bude pre nich čoraz ťažšie nájsť si nejaké miesto na papieri. Môžete sa k tejto situácii obšírnejšie vyjadriť.

Po poslednej etape odoberania paoierov počkajte, kým všetky deti nebudú stáť na papieri a nikto sa nebude dotýkať zeme. Bez ohľadu na to, či sa im to podarilo alebo nie, ukončite činnosť a opäť si sadnite do kruhu. Rozprávajte sa chvíľu o tom,  o čom bola táto aktivita a čo mala znázorňovať. Vyzvite ich, aby si skúsili tipnúť, aká časť celkového množstva vody na Zemi môže byť použitá na priamu ľudskú spotrebu (menej ako 1%). Spoločne pouvažujte, v akej forme sa voda vyskytuje na našej Zemi (moria a oceány, ľadovce, podzemné vody).

Upravené podľa Over Troubled Water: Water as a precondition for development. NaZemi. 2012. str.5

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie