6.-12.marec 2017

 

Zmierenie ako most k ostatným a znamenie mieru


Mt 5,20-26

Na začiatku 5. kapitoly Matúšovho evanjelia Ježíš učí o Blahoslavenstvách. Skrze ne nás pozýva, aby sme sa vydali na cestu, a dáva nám indície ako to urobiť.

V dnešnom evanjeliu si prikázania kladú za cieľ doplniť Zákon (5,18), aby nám jasnejšie poukázali na prepojenie s ostatnými, aby nám ukázali ako podporiť vzrast Pokoja a tým ukázať ako urobiť svet lepším presne tak, ako to od nás žiada i lord Baden-Powell.

Bez zbraní, nenávisti, či násilia

„Nezabiješ“ (5,21), žiada Zákon. Zatiaľ sa nezdá príliš ťažké stať sa svätým! Ale Ježiš ide ďalej, než Zákon; vracia sa ku koreňom toho, čo nás vzďaľuje od ostatných: hnev, nenávisť, agresivita (5,22). Existuje toľko ďalších spôsobov mimo zabitia ako vziať život druhým.

Ježiš nám veľmi konkrétne ukazuje, že hocakému konfliktu možno predísť rešpektovaním niekoľkých zásad:

 • Nehnevať sa
 • Neurážať druhých
 • Neodsudzovať.

V našom spôsobe komunikácie s ostatnými, v spôsobe ako sa na nich dívame, je kvas Pokoja. Zhovievavosť, rešpekt, vyhýbať sa vynášaniu súdov – poznáme toľko spôsobov ako prijať druhých a tak nechať vzrastať Pokoj. Pokoj začína najskôr v našich srdciach, v našich slovách a v našom správaní.

Poprosiť o odpustenie

Keď pristupujeme k oltáru (5,23) počas sv. omše, cítime viac než v hocaký iný čas urážky, ktoré sme spôsobili druhým. Na to, aby sme boli schopní naďalej volať k Bohu „Otče náš“, musíme najskôr spoznať v každom svojich bratov a sestry. Matúšovo evanjelium nás pozýva k tomu, aby sme konali dôsledne a pravdivo, aby sme boli zmierení sami so sebou a s Bohom: aký má zmysel naša obeta, ktorú prinášame na oltár (5,23), ak mám zlé vzťahy so svojim bratom? Je až naliehavou potrebou konať podľa 5,24: „najprv sa zmier so svojím bratom“.

Samozrejme, požiadať niekoho o odpustenie môže byť veľmi náročné. Znamená to uznať svoju chybu, svoje zlyhanie. Pripomínaním si Božieho milosrdenstva a prostredníctvom prežívania sviatosti zmierenia nachádzame silu prosiť o odpustenie. A čo viac, odskúšať si zmierenie nám dáva príležitosť pocítiť úľavu, upokojenie vychádzajúce z vyznania hriechu a z udeleného odpustenia. Je príležitosť žiť skutočnú a hlbokú konverziu srdca. Ako Cervantes, autor Dona Quijota pripomína: „Žiaľ na tvári je lepší ako škvrna v srdci“.

Odpustiť

Ak chceme byť schopní poprosiť našich bratov, či sestry o odpustenie za našu urážku, je veľmi dôležité, aby sme vedeli najskôr odpustiť tým, čo urazili nás. Silu na to, aby sme to dokázali si pýtame vždy, keď sa modlíme modlitbu „Otče náš“: „Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom“. Minulý rok bol Jubilejným rokom Milosrdenstva: majme na pamäti, že odpustenie jedným z diel milosrdenstva. Nebojme sa opäť veriť bratom a sestrám, ktorí nám ublížili, a snažte sa v nich uvidieť tvár Boha. Buďme milosrdní, ako je milosrdný náš Otec.

Ak chceš ísť ďalej? Pokús sa o nenásilnú komunikáciu

Na začiatku 90.rokov, doktor psychológie Marshall B Rosenberg začal vyvíjať metódu nenásilnej komunikácie. Touto cestou vytvoril teóriu komunikácie rešpektujúcej seba i druhých, ktorá je založená na empatii.

Nenásilná komunikácia postupuje podľa 4 krokov:

 1. Sledujem, čo sa deje vo mne
 2. Vyjadrím, čo cítim
 3. Vyjadrím svoje potreby
 4. Pýtam sa, ako by som chcel urobiť svoj život lepším

Pokúsme sa aplikovať tieto princípy komunikácie v našich životoch ako prvý krok pre upokojenie našich vzťahov s ostatnými.

 

Aktivita

Cieľ: naučiť sa ako pozorovať čo vidíme alebo počujeme bez toho, aby sme vyjadrili akúkoľvek interpretáciu, či súd.

Cieľová skupina: skauti, rangeri

Miesto: kdekoľvek

Trvanie: 30min

Priebeh:

1.) Vysvetlite deckám, že keď chceme efektívne komunikovať, tak je dôležité najskôr vyjadriť fakty a pozorovania, a nemiešať ich s ďalšími interpretáciami a posudzovaním. Uveďte pre ilustráciu zopár príkladov.

2.) Pripravte zoznam viet, ktoré dáte každému v družine. Tu je pár príkladov:

 • Anička ráno nezjedla svoj chlieb.
 • Jano sa na mňa vždy bezdôvodne naštve.
 • Mária si nikdy pred obedom neumýva ruky.
 • Tento týždeň i voláš už po druhý krát.
 • Moja mama sa stále len sťažuje.
 • Učiteľ mi povedal, že sa dostatočne neučím.

3.) Čas na individuálnu prácu: Každý si vyznačí vetu, o ktorej si myslí, že je neutrálnym pozorovaním a pokúsi sa ju prepísať na neutrálne tie, o ktorých si myslí, že obsahujú nejaké hodnotenie.

4.) Čas pre prácu v skupine: Porozprávame sa o každej vete a spoločne odsúhlasíme, ktoré sú neutrálne, ktoré vyjadrujú nejaký súd a ako ich možno preformulovať. Radca môže upozorniť na slová, ktoré v sebe nesú nejaký súd (napr.: vždy, nikdy...atď)

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie