Zomrel oldskaut Prof.RNDr. Libor Ebringer DrSc.

Pridané 15.05.2015

Dňa 11.mája 2015 nás navždy opustil zakladajúci člen a vodca 1.oddielu Junáka v Karlovej Vsi, ktorý bol založený v roku 1948. Po skautskom sľube, ktorý sa uskutočnil už v ilegálnych podmienkach dňa 26.júna 1949 na Karloveskom pasienku (dnes Kráľova hora) do rúk oblastného vodcu br. Lombardiniho, oddiel dostal názov 3.oddiel Bratislava. Brat Libor Ebringer zostal celý život jeho vodcom.

Prof. RNDr. Libor Ebringer DrSc.  sa narodil 3.2.1931 v Bratislave. Vyštudoval mikrobiológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského u prof. P. Nemca. Vo vedeckovýskumnej práci sa venoval symbiotickým vzťahom mikroorganizmov s makroorganizmom. Veľmi cenné sú jeho práce o účinkoch antibakteriálnych antibiotík na chloroplasty a mitochondrie a sú významným dokladom o ich baktériovom pôvode. Stal sa tak nositeľom diplomu na československý objav. Dokázal zdravotné riziko používania 5-nitro-2-furylakrylovej kyseliny v potravinárstve, kde sa používala ako stabilizátor vo vinárstve. V oblasti probiotík je držiteľom dvoch patentov a autorom probiotického prípravku Enterococcus forte + selén. Originálnou bola aj výroba napolitánov s aktívnymi probiotickými baktériami. Od roku 2002 sa intenzívne venoval probiotickým vlastnostiam bryndze, čo sa stalo jeho srdcovou záležitosťou a dokázal jej vzácne zdraviu prospešné vlastnosti pri salašníckom spôsobe výroby z nepasterizovaného ovčieho mlieka.

Bol predsedom Československej mikrobiologickej spoločnosti i členom predsedníctva SAV. Za výsledky vedeckovýskumnej činnosti dosiahol viacero profesných ocenení a medailí. V roku 2011 mu bola udelená Cena primátora hlavného mesta SR Bratislavy za celoživotné dielo vynikajúceho mikrobiológa a vysokoškolského pedagóga. V roku 2012 mu prezident republiky udelil štátne vyznamenanie Rad  Ľudovíta Štúra II.triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti mikrobiológie.

Popri svojej pracovitosti bol veľmi skromný a preto mu  Karloveskí oldskauti 6.2.2012 odovzdali brezovú medailu Bobrík mlčanlivosti. Obetavým vodcom karloveského oddielu skautov i oldskautov zostal po celý svoj život.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 18.mája 2015 o 10:45 hod. v Bratislavskom krematóriu.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie