Výzva Historickej komisie všetkým skautkám a skautom, všetkým organizačným jednotkám

Pridané 10.08.2017

Historická komisia (HK) sa rozhodla viesť skautskú matriku. To znamená, že budeme registrovať všetky významné výročia skautov (od 50 rokov), chceme registrovať všetky skautské svadby a už teraz sa snažíme registrovať úmrtia. S týmto programom Vás chceme oboznámiť a požiadať o pomoc.

Vzniká nám problém so staršími členmi, ktorí už sú neaktívni a tak sa neregistrujú. Strácame o nich prehľad. Preto sme požiadali Náčelníctvo SLSK ohľadom doživotného členstva. Náčelníctvo našej žiadosti vyhovelo a upravilo Organizačný poriadok v tom zmysle, že starších zaslúžilých členov bude registrovať doživotne bezplatne na návrh Historickej komisie.

Doživotné členstvo sa udeľuje členom SLSK, ktorí dosiahli minimálny vek 80 rokov:

  • za prácu a obnovenie skautingu vo viacerých obdobiach medzi zákazmi skautingu na Slovensku,
  • dlhodobú vyše 20 ročnú  obetavú prácu s mládežou alebo skvalitňovanie a rozširovanie činnosti skautingu.

Ocenenie nie je možné udeliť “in memoriam”.

A tu prichádza naša prosba na Vás, zborových a oblastných vodcov, prosíme Vás, ak vo Vašom okolí poznáte takýchto skautov, prosím oznámte nám ich mená, dátum narodenia, ich aktivity v skautingu  (v ktorých rokoch skautovali, kde a čo robili - vodca odd., zboru, resp. iný činovník/činovníčka) a kontakt na nich. Na základe týchto podnetov, HK SLSK predloží návrh Náčelníctvu na ich ocenenie v podobe doživotného členstva.

Ďalšou rubrikou v Matrike chceme mať „Skautské svadby“. Keď budete vedieť o tom, že skautka a skaut idú uzavrieť (alebo už uzavreli) manželstvo, prosím napíšte nám. Potrebujeme vedieť ich mená, priezviská (u skautky za slobodna), dátum ich svadby a z ktorých oddielov sú. Ak mali cirkevný sobáš a oddával ich kňaz – skaut, prosím napíšte aj túto skutočnosť.

Tretia rubrika Matriky „Opustili nás“, ktorá už je dlhšie v prevádzke bude presunutá na stránku HK do rubriky Matrika. V tejto rubrike vzdávame česť našim sestrám a bratom, ktorí nás opustili. Tu by sme Vás tiež poprosili, aby ste nám aj tieto smutné udalosti oznamovali. Zaujíma nás meno, priezvisko, dátum narodenia a úmrtia a kde prežíval skautský život. Aj čiastočné informácie sú pre nás cenné.

Matrika Slovenského skautingu bude zverejnená na webových stránkach Historickej komisie. Vaše zistenia prosím adresujete na historicka.komisia@skauting.sk.

Za Vašu spoluprácu ďakujeme.

Za Historickú komisiu SLSK

So stiskom ľavice

Peter Janota Slížik
Historická komisia SLSK
historicka.komisia@skauting.sk

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie