Vyjadrenie podpory k aktívnemu občianstvu

Pridané 08.03.2018

Slovenský skauting vyjadruje podporu organizátorom, ktorí sa aktívne zapájajú do organizácie akcií a kampaní vyjadrujúcich nespokojnosť s neriešením celospoločenských tém, ktoré polarizujú spoločnosť. Konanie našich členov považujeme za napĺňanie poslania Slovenského skautingu, ku ktorému boli vedení v rámci nášho výchovno-vzdelávacieho programu.

 „Poslaním Slovenského skautingu je pomôcť mladým ľuďom dosiahnuť ich plný charakterový, citový, telesný, intelektu­álny, sociálny a duchovný rozvoj tak ako jednotlivcov, tak aj zodpovedných občanov a aktívnych členov miestnych, národných a medzinárodných spoločen­stiev.“ 

Stanovy Slovenského skautingu

V organizácii týchto podujatí a zapájaní sa našich členov do týchto aktivít vidíme priamu nadväznosť a súčinnosť s napĺňaním Stratégie mládeže na roky 2014 – 2020 odsúhlasenou vládou Slovenskej republiky.  

„Cieľom stratégie je prispieť k zvyšovaniu kvality života mladých ľudí, najmä prostredníctvom rozvoja osobností mladých občanov SR ako kultivovaných osobností, ktoré sú pripravené pracovať v neustále sa meniacom demokratickom prostredí a využívať svoj tvorivý potenciál v praxi i aktívnej participácii v spoločnosti.“

Stratégia mládeže 2014 – 2020

„Participácia mládeže na veciach verejných a živote spoločnosti nezahŕňa len právo voliť a byť volený, ale aj aktivizáciu vo voľnom čase. Jej základom je právo mladých ľudí byť vypočutý a spolurozhodovať o veciach, ktoré sa ich týkajú. Aby však mladí ľudia mali odvahu a kompetencie zaujať takúto pozíciu, je potrebné ich na ňu pripraviť.“

Stratégia mládeže 2014 – 2020, oblasť stratégie 5.4 Participácia mládeže

Slovenský skauting nie je priamym organizátorom žiadnej iniciatívy a ani protestu, ale stotožňuje sa s myšlienkou Slovenska ako krajiny, v ktorej mladí ľudia budú veriť v dôveryhodnosť štátnych inštitúcií a predstaviteľov vlády. Krajinou, v ktorej sa nedehonestujú základné piliere demokracie, ako napríklad občiansky aktivizmus a činnosť mimovládnych organizácií.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie