Účtovná závierka a zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2018

Pridané 08.01.2019

S koncom roka je spojená aj povinnosť, vyplývajúca zo Zákona o účtovníctve, spracovať ročnú účtovnú závierku za rok 2018 (Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch) a Zúčtovanie so štátnym rozpočtom. V súvislosti s účtovnou závierkou je potrebné vypracovať aj daňové priznanie – to však predkladáte priamo na daňový úrad v termíne do 1.4.2019.

Čo treba poslať v januári 2019?

1) Tlačivo účtovnej závierky s vyplnenými výkazmi príjmov a výdavkov a majetku a záväzkov
2) Zúčtovanie so štátnym rozpočtom

Kam posielam?

E-mailom na barok@skauting.sk alebo poštou na adresu: Slovenský skauting, Mokrohájska cesta 6, 841 04  Bratislava

Dokedy posielam?

Do 31.1.2019 (rozhoduje dátum odoslania e-mailu, resp. pečiatka na poštovej obálke).

Rady k ročnej závierke a zúčtovaniu so ŠR

  • všetky formuláre treba vyplniť k dátumu 31.12.2018 (teda za celý kalendárny rok. Zbory, ktoré vznikli v priebehu roka 2018 ich vypĺňajú od dňa svojho vzniku do konca roka 2018)
  • peniaze, ktoré ste získali na základe bodov v regrantingovom systéme (na základe Zmluvy o dotácii) sú „dotácia“, pretože zdrojom týchto príjmov je MŠ SR. Rovnako do tejto kategórie spadajú aj peniaze, ktoré skautské oblasti získali na základe grantového kola Aktivity zborov a oblastí.
  • zbory a oblasti, ktoré získali peniaze z grantu Odklínanie hradov a Dobré partie, tieto peniaze zaúčtujú do kolónky „z darov a príspevkov“ (nie dotácia), lebo zdrojom týchto príjmov je Nadácia PONTIS (resp. Západoslovenská energetika)
  • skautské oblasti, ktoré získali peniaze z registračných príspevkov, tieto financie vykazujú v kolónke „z darov a príspevkov“ (nie dotácia), lebo nejde o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
  • zbory a oblasti, ktoré získali peniaze z 2 %, uvedú túto sumu v časti „Z podielu zaplatenej dane“)

Všetky podklady nájdete na www.i.skauting.sk v časti Financie/Účtovná závierka.

Prípadne si ich môžete vyžiadať na adrese barok@skauting.sk.

V prípade akýchkoľvek nejasností sa informujte u brata Baja na e-mailovej adrese barok@skauting.sk alebo telefónnom čísle 02/44640154.

Zdieľanie