Registrácia na 2%

Pridané 25.11.2014

Registráciu na 2% je potrebné vykonať na notárskom úrade v termíne od 1.9. do 15. 12. 2014. Keďže sa blíži posledný termín, pripomíname, čo všetko potrebujete k pohodlnému zvládnutiu celej registrácie.

Odporúčame si to nenechávať na poslednú chvíľu, nakoľko sa môže stať, že vás notár tesne pred koncom termínu nevybaví. Resp. môžete naraziť na iné nepríjemnosti, napr. že nedostanete niektoré potvrdenie načas.

Postup krokov pre zaregistrovanie sa do Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2015

Štatutárny zástupca zboru alebo oblasti (vodca zboru/oblasti) alebo ním splnomocnená osoba pri registrácii ktorémukoľvek notárovi predloží:

 1. Rozhodnutie o registrácii, t. j. o založení organizácie s právnou subjektivitou, vrátane potvrdenia o pridelení IČO.
 2. Stanovy organizácie – niektorí notári žiadajú notársky overenú kópiu stanov. Po poslednom sneme dostali všetky zbory jednu notársky overenú kópiu Stanov. V prípade, ak ju z nejakého dôvodu už nemáte k dispozícii, treba informovať Ústredie, ktoré vám ich zašle (za cenu notárskeho overenia, t. j. cca 8 Eur).
 3. Potvrdenie od Sociálnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že daná organizácia nemá nedoplatok na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie a na poistení v nezamestnanosti (Ak zbor/oblasť nemá pracovníkov v zamestnaneckom pomere, potrebujete od Sociálnej poisťovne získať potvrdenie o tom, že nie ste vedení v registri a tým vám ako zamestnávateľovi nevznikla odvodová povinnosť na nemocenskom a dôchodkovom poistení).
 4. Potvrdenie od príslušnej zdravotnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že organizácia nemá nedoplatok na poistnom na zdravotné postenie, a to od tej poisťovne, kde sú zamestnanci organizácie poistení. Ak sú niektorí zamestnanci poistení u jednej a niektorí zamestnanci u inej zdravotnej poisťovne, je potrebné získať potvrdenie u oboch poisťovní. Ak organizácia nemá zamestnancov, toto konkrétne potvrdenie nepredkladá (rovnako platí, že toto potvrdenie zbory a oblasti nemusia predkladať).
 5. Potvrdenie banky o vedení zborového alebo oblastného účtu, na ktorý má byť podiel 2 % z dane poukázaný, nie staršie ako 30 dní. Predloženie výpisu z účtu nepostačuje.

POZOR: Ak ste v roku 2014 získali z 2% viac ako 33.000 €, mali ste povinnosť do 30 dní otvoriť špeciálny účet na 2 % a previesť tam financie z 2 %. V tomto prípade notárovi preukazujete už Potvrdenie o vedení tohto nového účtu!

Žiadne potvrdenie od daňového úradu nepotrebujete, nakoľko si vaše daňové povinnosti skontroluje priamo daňový úrad pri poukazovaní 2 % z dane.

Notár formou notárskej zápisnice osvedčí predloženie týchto dokumentov a údaje o prijímateľovi bez zbytočného odkladu oznámi Komore notárov SR, ktorá vedie Centrálny register prijímateľov podielu zo zaplatenej dane. Zoznam prijímateľov je Notárska komora SR povinná zverejniť do 15. januára 2015.

Registrácia sa u notára vykonáva spísaním Notárskej zápisnice, ktorá osvedčuje splnenie podmienok podľa zákona. Registrácia u notára stojí cca 55 €. Jeho konkrétna výška závisí od počtu overovaných listín a požadovaného počtu odpisov.

Organizácia sa v roku 2015 môže uchádzať o 2 % z dane od fyzických osôb aj od právnických osôb. Zbor/oblasť sa registruje len raz (do jedného Zoznamu prijímateľov na daný rok), bez ohľadu na to, ktoré osoby budú oslovovať pre získanie 2 % z dane.

Registráciu je potrebné opakovať každoročne!

Bez ohľadu na to, či váš zbor/oblasť už bol alebo nebol v predchádzajúcich rokoch zaradený v Zozname prijímateľov.

Zmeny v legislatíve ohľadom 2%

Od 1.1.2011 sa zavádza sa postupné znižovanie výšky %, ktoré môžu právnické osoby poukázať v prospech prijímateľov podielu zaplatenej dane. Zavádza sa postupné zvyšovanie darovania finančných prostriedkov právnickou osobou, keď v prípade nedarovania štát nepoukáže prijímateľovi podielu dodatočné 0,5 %.

V praxi to znamená, že právnická osoba (firma) musí splniť novú podmienku na to, aby mohla darovať celé 2 % neziskovej organizácii. Ak chce teda firma darovať niektorému zboru celé 2 % zo svojej dane, musí najneskôr v termíne do 31.3.2014 (do posledného možného dňa na podanie daňového priznania) venovať tomu istému zboru dar z vlastných prostriedkov vo výške 0,5 %.

Ak tak neurobí, daňový úrad umožní poskytnúť danej firme len 1,5 % zo svojej dane.

Nová legislatíva ohľadom 2 % dane z príjmov hovorí o postupnom znižovaní percenta z dane až na úroveň 0,5 % v roku 2019. V praxi to bude znamenať, že štát chce motivovať firmy, aby venovali neziskovým organizáciam postupne viac finančných darov zo svojich prostriedkov (až do úrovne 1,5 % z dane).

V prípade nejasností alebo otázok sa môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu barok@skauting.sk.

AKO POUŽIŤ PRÍJMY Z 2%

Ak MVO získala financie z 2 % v roku 2012, musí ich minúť do 31. 12. 2013. Peniaze musia zostať na tom účte, na ktorom ich mala poukázané od príslušného daňového úradu, resp. na novom účte v prípade získania viac ako 33000€. Nič sa nesmie meniť. Výdavky z 2 % by mala MVO viesť v účtovníctve oddelene - viesť analytiku (kódovanie príjmov a výdavkov, aby bolo z účtovníctva jednoznačné, čo bolo hradené z 2%).

Dajte si pozor na - registrovaný účel združenia pre príjem 2%

Míňať tieto financie môže zbor/oblasť iba na ten účel, ktorý je uvedený v stanovách/štatúte (stanovy máme všetci rovnaké) a súčasne sa na tento účel registroval v komore notárov (práve tento účel bude kontrola prísne kontrolovať). Ak ste sa registrovali na tzv. "iný účel", dopredu prekonzultujte svoje výdavky s finančným oddelením Ústredia SLSK. Môže sa totiž stať, že ak nepoužijete prostriedky z 2 % na stanovený účel - predmet činnosti (pod ktorým ste registrovaní pre príjem 2 %), budete musieť príjmy z 2 % v plnej výške vrátiť! Práve tento účel bude kontrola z MF SR prísne kontrolovať, za každé neoprávnené použitie prostriedkov z 2 % hrozia totiž sankcie (pokuta) podľa zákona o rozpočtových pravidlách.

Použitie podielu zaplatenej dane

Ktorýkoľvek zbor alebo oblasť môže použiť príjmy z 2 % na všetky výdavky a činnosť, vyplývajúce z § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov). Príklad: môžete použiť prostriedky z 2% na nájom klubovne, avšak priestory klubovne musia slúžiť na vykonanie napr. na "rozvoj a ochranu duchovných hodnôt" (viď zoznam). To isté - môžete zaplatiť deťom cestu a stravu na výlet alebo materiál na tábor, ale vaše výdavky musia súvisieť s niektorým vyššie uvedeným predmetom činnosti.

Dvakrát meraj, raz strihaj

Ak máte pochybnosti, radšej svoje kroky pri použití financií z 2 % prekonzultujte s finančným oddelením Ústredia SLSK:

Michal Barok, finančný manažér
Tel.: 02 - 446 40 154 / 0948 310 100
E-mail: barok@skauting.sk

alebo konkrétne s daňovým úradom, pod ktorý ako zbor/oblasť patríte.

Na čo použiť 2 % z daní (príklady pre zbory a oblasti):

 • Nájomné - klubovňa, prenájom chaty...
 • Elektrina, plyn, voda, odpad
 • Cestovné
 • Materiál - videokamera, fotoaparáty, atď...
 • Poštovné
 • Rovnošaty skautov
 • Kancelárske potreby
 • Vybavenie lekárničky
 • Výroba fotografií
 • Spoločenské hry
 • Stany, ruksaky
 • Športové pomôcky
 • Literatúra, časopisy (pre skautov)
 • Kopírovanie, tlač
 • Pri zorganizovaní tábora - potraviny
 • Nábytok a zariadenie do klubovne
 • Farba, riedidlo a i. - pri oprave klubovne
 • Knihy pre skautov - skautské knižky
 • Notárske poplatky, kolky
 • Poistné a doprava na tábor...

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie