Registrácia na 2 percentá

Pridané 07.11.2016

Registráciu na 2% je potrebné vykonať na akomkoľvek notárskom úrade v termíne od 1.9. do 15.12.2016.

Odporúčame si registráciu vášho zboru alebo oblasti nenechávať na poslednú chvíľu a vopred sa telefonicky objednať na stretnutie.

Registráciu vybavuje štatutár alebo ním splnomocnená osoba.

Potrebné dokumenty

  1. Stanovy organizácie – niektorí notári žiadajú notársky overenú kópiu Stanov. O zaslanie takejto kópie môžete požiadať Ústredie SLSK.
  2. Potvrdenie od Sociálnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že organizácia nemá nedoplatok na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie a na poistení v nezamestnanosti (Ak zbor/oblasť nemá zamestnancov, potrebujete od Sociálnej poisťovne získať potvrdenie o tom, že nie ste vedení v registri a tým vám ako zamestnávateľovi nevznikla odvodová povinnosť na nemocenskom a dôchodkovom poistení).
  3. Potvrdenie od príslušnej zdravotnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že organizácia nemá nedoplatok na poistnom na zdravotné postenie, a to od tej poisťovne, kde sú zamestnanci organizácie poistení. Ak zbor/oblasť nemá zamestnancov, toto konkrétne potvrdenie nepredkladá.
  4. Potvrdenie banky o vedení zborového alebo oblastného účtu, na ktorý má byť podiel 2 % z dane poukázaný, nie staršie ako 30 dní. Predloženie výpisu z účtu nepostačuje. POZOR: Ak ste v roku 2015 získali z 2% viac ako 33.000 €, mali ste povinnosť do 30 dní otvoriť špeciálny účet na 2 % a previesť tam financie z 2 %. V tomto prípade notárovi preukazujete už Potvrdenie o vedení tohto nového účtu!
  5. Zápisnica zo zborovej schôdze, z ktorej je jasné, kto je štatutárom organizácie. Pre istotu si pribaľte aj aktuálnu Dohodu o právnej subjektivite a Potvrdenie o štatutárnom zástupcovi z Ústredia.

Žiadne potvrdenie od daňového úradu nepotrebujete, nakoľko si vaše daňové povinnosti skontroluje priamo daňový úrad pri poukazovaní 2 % z dane.

Nepotrebujete ani potvrdenie o pridelení IČO, nakoľko notár si vás môže nájsť v online databáze.

Registrácia sa u notára vykonáva spísaním Notárskej zápisnice, ktorá osvedčuje splnenie podmienok podľa zákona. Registrácia u notára stojí cca 55 €.

Registráciu je potrebné opakovať každoročne, bez ohľadu na to, či váš zbor/oblasť už bol alebo nebol v predchádzajúcich rokoch zaradený v Zozname prijímateľov.

V prípade nejasností alebo otázok sa môžete kontaktovať prostredníctvom e‑mailu barok@skauting.sk.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie