Prihlášky na tábor a ochrana osobných údajov

Pridané 06.06.2018

Tábory sa nám nezadržateľne blížia a nasledujúci text je odpoveďou na otázku ako má vyzerať prihláška na tábor v súlade s nariedením Európskeho parlamentu známym ako GDPR.

Prihlášky na tábor môžme zbierať v papierovej forme, alebo elektronicky (a následne vytlačiť a nechať podpísať).  V prípade zbierania údajov elektronickou formou (napríklad google formulár) je potrebné vyzbierané údaje pravidelne (denne) stiahnuť z internetového úložiska do zaheslovaného súboru v počítači, ktorý má antivírus, a následne z online verziu vymazať.

V úvode prihlášky uvedieme tieto údaje

 • Kto podujatie organizuje, Názov podujatia, Miesto konania podujatia, Dátum a trvanie podujatia.

V prihláške na tábor môžme zbierať tieto informácie

 • V prípade plnoletých osôb: Meno a priezvisko, Dátum narodenia, Adresa trvalého bydliska, emailová adresa a telefónne číslo.
 • V prípade osôb mladších ako 18 rokov: Meno a priezvisko, Vek, Adresa trvalého bydliska, Meno a priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo zákonného zástupcu.
 • Tiež potrebuje získať nasledujúce informácie o zdravotnom stave – potravinové a liekové alergie, chronické ochorenia, intolerancie, iné dôležité informácie o zdraví
 • Pravidelne užívané lieky

Ďalej by mala prihláška obsahovať nasledujúce potvrdenie

 • Plnoleté osoby: Svojím podpisom potvrdzujem, že sa chcem zúčastniť na vyššie uvedenom podujatí organizácie Slovenský skauting.
 •  Osoby mladšie ako 18 rokov: Svojím podpisom potvrdzujem, že ako zákonný zástupca súhlasím s tým, aby sa .... (meno dieťaťa) zúčastnil/a na vyššie uvedenom podujatí organizovanom organizáciou Slovesnký skauting.

A poučenie dotknutej osoby/jej zákonného zástupcu o spracúvaní osobných údajov

 • Aké osobné údaje spracúvame a ako ich získavame?: Organizácia Slovenský skauting spracúva vyššie uvedené osobné údaje v rozsahu (1) meno a priezvisko účastníka podujatia, (2) vek účastníka podujatia, (3) adresa trvalého pobytu účastníka podujatia, (4) emailová adresa účastníka podujatia, (5) telefónne číslo účastníka podujatia, (6) meno a priezvisko zákonného zástupcu účastníka podujatia mladšieho ako 18 rokov a (7) telefónne číslo zákonného zástupcu účastníka podujatia mladšieho ako 18 rokov, (8) emailová adresa zákonného zástupcu účastníka podujatia mladšieho ako 18 rokov. Organizácia Slovenský skauting získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb - Vás ako účastníkov podujatí a od Vašich zákonných zástupcov pri registrácii na podujatie alebo priamo na podujatí organizovanom Organizáciou Slovenský skauting.

Informácie o tom, ako využívame  a chránime Vaše osobné údaje nájdete na stránke skauting.sk.

Obrazové a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia

Účastník podujatia/zákonný zástupca účastníka podujatia berie na vedomie, že na podujatí môže Organizácia vyhotovovať obrazové a obrazovo-zvukové záznamy (fotografie a video) za účelom:

 • preukazovania uskutočnenia podujatia donorovi,
 • prezentácie aktivít organizácie na jej webovej stránke a na sociálnych sieťach.

Organizácia zároveň vyhlasuje, že tieto záznamy bude používať citlivo tak, aby nedošlo k ujme na právach účastníkov podujatia.

Účastník podujatia/zákonný zástupca účastníka podujatia zároveň berie na vedomie, že tieto záznamy môžu byť poskytnuté aj Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuvente – Slovenskému inštitútu mládeže za účelom propagácie práce s mládežou na webových stránkach týchto inštitúcií prípadne v tlači a v médiách.

V prípade, že si účastník podujatia/zákonný zástupca účastníka podujatia neželá zverejňovanie záznamov, na ktorých je zachytená jeho podobizeň, alebo ich odstránenie po zverejnení, je potrebné, aby kontaktoval organizáciu s touto žiadosťou prostredníctvom emailu alebo telefonicky.

A samozrejme

 • Dátum, miesto :
 • Meno účastníka podujatia (meno zákonného zástupcu):
 • Podpis

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie