Diskusia k novému členeniu vekových kategórií

Pridané 11.07.2016

Budeme mať nové vekové kategórie v našom hnutí? Ktoré to budú a aké vekové ohraničenie by mali mať? Zapoj sa do diskusie a formuj budúcnosť Slovenského skautingu.

Náčelníctvo SLSK bolo na XVI. sneme zaviazane v uznesení č.7 aby do ďalšie snemu pripravilo podklady na nové členenie vekových kategórií. Touto otázkou sa zaoberal aj Malý snem vo februári 2016. Pred vytvorením a podaním finálneho návrhu na zmenu stanov ku vekovovým kategóriam by však mala prebehnúť diskusia v čo najširšom pléne.

Uznesenie č. 7: XVI Snem Slovenského skautingu ukladá Náčelníctvu SLSK, aby zabezpečilo vypracovanie odborného posudku k definovaniu kategórií členstva, pripravilo návrh na nové členenie a poverilo príslušné rady vypracovaním výhovného programu pre tieto vekové kategórie.

Ako máme definované vekové kategórie momentálne?

Podľa platných Stanov SLSK sa členostvo delí do 4 kategórií. Najmladšia sú vĺčatá/včielky, nalsledujú skauti/skautky, roveri/roverky a štvrtou kategóriou sú činovníci a ostatní dospelí.

20. Kategórie členstva
Členovia sa rozdeľujú do týchto kategórií:
a) vĺčatá/včielky (do 11 rokov),
b) skauti/skautky (od 11 do 15 rokov),
c) roveri/roverky (od 15 do 26 rokov),
d) činovníci a ostatní dospelí,
Členova SLSK sa združujú na miestnej úrovni v oddieloch a zboroch tak, ako to určuje Organizačný poriadok SLSK.

Ako to funguje v realite?

Medzi vĺčata/včielky sa v praxi radia skôr deti od 6 až 7 rokov. Aj vzhľadom na to, že začínajú chodiť do školy a aj preto, že už sú dostatočne samostatné nato aby dokázali fungovť vo vlčiackej svorke.

V roverskej vekovej kategórii je pri aktuálnom znení problémom, že táto veková kategória združuje členov v rozmedzí až 11 rokov. Preto nastáva nie zriedka problém ako vnímať rovering. Keďže u mladší roverov +/-16 je ešte z veľkej časti dôležité dobrodružstvo a až u starších +/-20 sa začína hlboko zakorenovať služba "Slúžiť!". Veľý rozdiel je aj vo reálnom fungovaní. Kým mladší roveri (15 - 18 rokov) prevažne študujú na strednej škole a majú stabilnú partiu ešte vo svojom domovskom oddiele. Starší roveri študujú už na vysokej škole, alebo dokonca sú zamestatní a pracujú a mnohokrát vytvárajú nové patroly.

Zmyslom vekových kategórií je združovať členov s podobným prežívaním a vyspelosťou. Konkrétne pri roveroch však tento koncept zlyháva.

Čo s tým spraviť?

Ako možnosť sa ponúka tento stav zachovať a nebrať do úvahy rozdiely, ktoré takto vznikajú. Predsa len každý oddiel ma svoje vlastné zabehnuté koľaje a nie každému by zmena vyhovovala.

Druhá možnosť je prepracovať vekové kategórie členstva. Nastaviť ich tak aby odpovedali realite, doplniť nové vekové kategórie podľa potreby, rozdeliť príliš široké vekové kategórie v mladšom veku a zadefinovať dospelých a oldskautov.

Otvára sa diskusia

Aby vznikol čo najširší priestor pre zdieľanie pohľadov a názorov na tému vekových kategórií sme vytvorili diskusný online Google dokument. Tento dokument je verejný a každý doň môže napísať svoj názor na predkladané otázky. K jeho čítaniu a vpisovanie sa netreba nikam prihlasovať. Vpisovať svoj názor môžete anonymne alebo sa môžete podpísať. Pri podpísaní bude jednoduchšie sa dopátrať po autorovi a prípadne prezistiť jeho ďalšie postoje v tejto téme

  • Predškolský skauting - Aké vidíš dôvody aby vznikla úplne nová veková kategória predškolákov? Ako by mali fungovať?
  • Rangering a Rovering - Ako si vieš predstaviť, že by sa aktuálna roverská veková kategória rozdelila?  Kde by bola hranica medzi rangeringom a roveringom? Aké by bolo poslanie roverov a rangerov?
  • Dospelí a Oldskauti - Kto podľa teba je dospelí v skautingu? Kedy je podľa teba správny čas na prechod k oldskautom?

DOKUMENT ONLINE DISKUSIE

Diskusia prebieha od 15. júla do 5. septembra.

Návrh predstavený na malom sneme 2016

  • predškoláci/predškoláčky  - od 4 do 6 rokov       
  • vĺčatá/včielky  - od 7 do 10 rokov (Základná škola 1. stupeň)
  • skauti/skautky - od 11 do 14 rokov (Základná škola 2. stupeň)
  • rangeri/rangerky - od 15 do 18 rokov (Stredná škola)
  • roveri/roverky - od 19 do 22 rokov (Vysoká škola)
  • dospelí  - od 23 do 50 rokov       
  • oldskauti/oldskautky - od 51 rokov a vyššie


Ak by si mal akýkoľvek iný podnet, ktorý by ťa pri téme vekových kategórií zaujal, tak ho neváhaj napís na email jan.mitrik@skauting.sk

Ján Mitrík - Gekon

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie