Detailné pokyny k registrácii na rok 2016

Pridané 21.12.2015

Registrácia na rok 2016 prebehne elektronicky prostredníctvom nového informačného systému Slovenského skautingu – Tee-pee.

Z dôvodu zavádzania nového informačného systému bude termín registrácie na rok 2016 posunutý do 29.2.2016.

Registrácia prebehne v nasledovných krokoch

1. Ústredie zašle do 20.1.2016 každému zborovému vodcovi alebo inému technicky zdatnému členovi zborovej rady e-mailom pozvanie do informačného systému Tee-pee. Pokiaľ sa pozvanie nebude posielať zborovému vodcovi, je potrebné najneskôr do 8.1.2016 nahlásiť na ustredie@skauting.sk meno a e-mail človeka povereného registráciou za daný zbor, ktorému má byť poslané pozvanie do informačného systému.

2. Pozývací e-mail bude obsahovať linku na registračný formulár, prostredníctvom ktorého si daný človek vytvorí používateľský účet v systéme.

3. Systém bude obsahovať nahrané údaje z registrácie v roku 2015. Používateľ za zbor skontroluje údaje aktuálnych členov každého oddielu (meno, priezvisko, presná adresa - ulica, číslo, PSČ, mesto, dátum narodenia) a doplní nových. Členov, ktorí sa nebudú registrovať pre rok 2016, vymaže resp. archivuje v systéme.

4. Keď budete mať v systéme všetkých členov oddielu, ktorých chcete registrovať, označíte ich pre registráciu a odošlete prostredníctvom systému na Ústredie. Z odoslanej registrácie je možné vygenerovať registračný hárok oddielu, ktorý dáte podpísať modrým perom členom ako aj osobám zodpovedným za správnosť údajov v registračnom hárku (oddielový, resp. zborový vodca) a podpísaný ho zašlete na Ústredie do 29.2.2016. (Za riadnu registráciu sa považujú odoslané hárky s poštovou pečiatkou najneskôr 29.2.2016. Všetky hárky odoslané po tomto dátume sa považujú za doregistráciu.)

Výška členského poplatku

Registračný poplatok za osobu na rok 2016 bude 10 €. 

Čo z toho má každý člen hradené? - základné úrazové poistenie na každej skautskej akcii na Slovensku i v zahraničí, ktorá sa koná s vedomím skautského vodcu (všetky informácie o poistke a riešení poistných udalostí Vám radi poskytneme na Ústredí - ustredie@skauting.sk) - 4x ročne časopis určený pre danú vekovú kategóriu (členovia 0 - 11 rokov: Džungľa, členovia 12 - 17 rokov: Skaut, členovia 18+: Médium).                                                        
pozn.: v záujme ekológe a šetrenia, ako aj na základe mnohých vyjadrení posielame členom 18+ do jednej rodiny / na jednu adresu len jedno číslo Média. V prípade, ak máte záujem dostávať viac kusov pre všetkých roverov/dospelých skautov, napíšte nám na Ústredie. Ďakujeme.
-
zľavy k skautskému preukazu: /skauting.sk/skauti/ustredie/zlavy-na-skautsky-preukaz

Členský skautský preukaz je platný len s aktuálnou fotografiou a členskou známkou platnou na príslušný kalendárny rok.

Pre znevýhodnených členov ostáva registračný poplatok naďalej nezmenený - vo výške 1 €. Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti, alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii a prijímajúcich sociálne služby. Je potrebné priložiť k registrácii potvrdenie od Sociálnej poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad, príp. čestné prehlásenie.

Členovia z viacdetných rodín (rodina s 3 a viac registrovanými deťmi do 18 rokov) budú mať aj v roku 2016 nárok na zvýhodnenú výšku členského - registračný poplatok bude v tomto prípade vypočítaný podľa nasledovného kľúča: prvé dieťa – 10 €; druhé dieťa – 10 €; tretie dieťa a každé ďalšie dieťa – 1 € (Príklad: rodina s 3 deťmi do 18 rokov = 10+10+1 = 21 €, alebo rodina s 5 deťmi = 10+10+1+1+1 = 23 €). K zvýhodnenému členskému poplatku sa viažu v plnej miere všetky oprávnenia vychádzajúce z riadneho členského poplatku (úrazové poistenie, časopisy, zľavy na preukaz)

Kam posielať registráciu

Vyplnené papierové registračné hárky posielajte na adresu Ústredia SLSK:
Slovenský skauting, o.z. Mokrohájska cesta 6 841 04  Bratislava

Zaslanie platby Finančnú platbu za registráciu na rok 2016 je potrebné zaslať na:
Číslo účtu: 2660080180/1100
IBAN: SK98 1100 0000 0026 6008 0180
Variabilný symbol: 664
Konštantný symbol: 0558
Účel platby: číslo zboru, registrácia 2016 (napr. 68. zbor, registrácia 2016).

Takisto je možné zaplatiť registráciu osobne na Ústredí.

Termín: Registráciu (papierové hárky + platbu) je potrebné zaslať na Ústredie najneskôr do 29.2.2016.

Doregistrácia

Počas celého roka samozrejme ostáva možnosť doregistrovať nových / ďalších členov za rovnakých podmienok, ako počas základnej registrácie. Výška poplatku ostáva rovnaká celý rok a platí do konca kalendárneho roka 2016. Doregistrovaný člen má nárok na všetky oprávnenia plynúce z jeho členstva.

V prípade problémov alebo otázok prosím neváhajte kontaktovať pracovníkov Ústredia na nasledujúcich kontaktoch: Telefón: 02 – 446 40 154; 0948 310 100 E-mail: ustredie@skauting.sk; Skype: ustredie.slsk

Niekoľko dôležitých vecí súvisiacich s registráciou

Je potrebné zaslať originál papierových registračných hárkov, nie kópie. Do registračného formulára nie je možné dopisovať údaje ručne, nakoľko ho generuje systém. Podpisy je potrebné vypísať iba modrým perom, nie čiernym - požadujú to takto pracovníci na ministerstve. Je potrebné, aby sa každý podpísal osobne. Nepoužívajte opakovacie znamienka a tiež nepoužívajte skratky miest, napr. ZA - Žilina. Vždy k papierovej registrácii priložte aj kópiu dokladu o zaplatení (poštová poukážka, výpis z účtu, prevodný príkaz z IB).

Ďalšie info súvisiace s registráciou

  • Organizátori lesných škôl, kurzov, akcií na miestnej, regionálnej a národnej úrovni sú povinní overiť si registráciu záujemcu o kurz/LŠ/akciu v systéme Tee-pee alebo na Ústredí. Pokiaľ sa overenie realizuje cez Ústredie, organizátor LŠ/kurzu je povinný pred začatím akcie poslať zoznam účastníkov na Ústredie.
  • V prípade, že záujemca o akciu nie je registrovaný, platí účastnícky poplatok zvýšený o 50 %.
  • Držiteľ členského preukazu SLSK má nárok využívať zľavy na ubytovanie v medzinárodných skautských centrách.
  • Neregistrovaný člen sa nemôže zúčastňovať na súťažiach vyhlásených SLSK (napr. v časopisoch, Družina roka a iné).
  • Zbor nemôže organizovať akciu ak v čase priebehu akcie nie je registrovaný.
  • Inštruktori organizujúci LŠ, kurz, akciu musia byť v čase akcie registrovaní.
  • Zbor, ktorý nie je registrovaný, nemá nárok na dotáciu z MŠ SR.

V prípade, že máte nejaké otázky, neváhajte kontaktovať  Ústredie (ustredie@skauting.sk).

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie