Čo zahŕňa registračný poplatok?

Ak Vaše dieťa začalo chodiť na skauting, zaregistruje sa do konkrétneho oddielu, v ktorom funguje jeho rovesnícka skupina (družina). Je to veľmi jednoduché:

 • celý proces rieši skautský vedúci tohto oddielu, ktorý na ústredie pošle vyplnený registračný hárok a členský poplatok. 
 • do štandardizovaných registračných hárkov sa vyplnia nasledovné údaje dieťaťa: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a príp. korešpondenčná adresa kvôli posielaniu skautského časopisu
 • do hárku sa podpíše dieťa, resp. jeho rodič ako právny zástupca
 • súčasťou prihlásenia je zaplatenie členského poplatku
 • registrácia je možná kedykoľvek počas roka

Výška členského poplatku

Členský poplatok na rok 2017 bude 10 EUR za osobu pre národnú úroveň.

Čo z toho má každý člen hradené?

preukaz

 • základné úrazové poistenie na každej skautskej akcii na Slovensku i v zahraničí, ktorá sa koná s vedomím skautského vodcu (všetky informácie o poistke a riešení poistných udalostí Vám radi poskytneme na ústredí - ustredie@skauting.sk)
 • 4x ročne časopis určený pre danú vekovú kategóriu (členovia 0 - 11 rokov: Džungľa, členovia 12 - 17 rokov: Skaut, členovia 18+: Médium)

pozn.: v záujme ekológe a šetrenia, ako aj na základe mnohých vyjadrení posielame členom 18+ do jednej rodiny / na jednu adresu len jedno číslo Média. V prípade, ak máte záujem dostávať viac kusov pre všetkých roverov/dospelých skautov, napíšte nám na ústredie. Ďakujeme.

 • zľavy vzťahujúce sa k skautskému preukazu (aktuálny zoznam a podrobnosti nájdete na webe SLSK)

Členský skautský preukaz

- je platný len s aktuálnou fotografiou a členskou známkou platnou na príslušný kalendárny rok. Získava ho automaticky každý zaregistrovaný člen. Posiela sa spolu s potvrdenými registračnými hárkami späť na adresu zborového vedúceho.

Zvýhodnený členský poplatok

 • Pre znevýhodnených členov ostáva registračný poplatok naďalej nezmenený - vo výške 1 €. Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti, alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii a prijímajúcich sociálne služby.

Je potrebné priložiť k registrácii potvrdenie od Sociálnej poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad, príp. čestné prehlásenie.

 • Členovia z viacdetných rodín (rodina s 3 a viac registrovanými deťmi do 18 rokov) budú mať aj v roku 2017 nárok na zvýhodnenú výšku členského - registračný poplatok bude v tomto prípade vypočítaný podľa nasledovného kľúča: prvé dieťa – 10 €; druhé dieťa – 10 €; tretie dieťa a každé ďalšie dieťa – 1 €

(Príklad: rodina s 3 deťmi do 18 rokov = 10+10+1 = 21 €, alebo rodina s 5 deťmi = 10+10+1+1+1 = 23 €)

K zvýhodnenému členskému poplatku sa viažu v plnej miere všetky oprávnenia vychádzajúce z riadneho členského poplatku (úrazové poistenie, časopisy, zľavy na preukaz)

Špecifiká jednotlivých skautských zborov:

Všetky vyššie uvedené údaje (výška členského poplatku, prihlasovacie údaje o členovi) sú potrebné vzhľadom k národnej úrovni Slovenského skautingu a platia centrálne pre všetkých členov.

Keďže každý skautský zbor funguje ako samostatná jednotka, môže mať aj svoje vlastné interné pravidlá a stanoviť si aj vlastný registračný poplatok okrem toho základného, ktorý sa celý odvádza za národnú úroveň a hradí sa z neho poistenie, časopisy a iné.

Výška poplatku pre konkrétne zbory sa líši - informácie Vám podá Váš skautský vedúci. V tomto poplatku môžu byť zahrnuté napríklad:

 • materiál na celoročnú činnosť skautských družín
 • materiál na skautské akcie
 • zvýhodnené ceny zborových a oddielových akcií pre registrovaných členov
 • nájom priestorov, v ktorých sa skauti stretávajú a náklady na energie
Máte na nás otázku alebo podnet? Využitie možnosť vyplniť formulár.

Povedali o nás

Marián Měrka, IT analytik

Skauting ma naučil netúlať sa po uliciach, ale účinne využiť svoj čas. Podľa mňa je skauting šanca, ako začať život v skupinke priateľov, na ktorých sa môžem spoľahnúť a vytvoriť zo seba osobnosť, ktorá sa vie o seba postarať. Spoznal som tu veľké množstvo aktivít, naučil som sa odovzdávať iným to, čo viem, organizovať rôzne aktivity a projekty, ako zachrániť ľudský život a rôzne skautské kurzy ma naučili také veci, ktoré môžem naplno využívať aj mimo skautingu. V skautingu som našiel sám seba, to, akým chcem byť a akým budem v celom svojom živote.

Skauting v číslach

117

Skauti zohrávajú aktívnu úlohu vo verejnom živote. V roku 2005 a 2007 zrealizovali s miestnymi samosprávami, školami, správami a ďalšími organizáciami 117 verejne prospešných projektov na zlepšenie kvality života ľudí okolo nás.

Zaujímavosti

Od roku 2000 sa skauting teší medzi rómskymi chlapcami a dievčatami popularite. Dnes sa do skautingu zapája 500 mladých Rómov. Absolvujú výchovný program zameraný na osobný rozvoj, pomáhajú v komunitných centrách a realizujú projekty na zvýšenie zamestnateľnosti Rómov.

Zdieľanie